Doorgaan naar hoofdcontent

Frysktalige tsjerketsjinsten 19 febrewaris 2023

Frysktalige tsjerketsjinsten 19 febrewaris 2023
Dokkum De Herberg, 9.30 oere, hr. J.Y. van der Wal Hantumhuzen Sint-Annatsjerke, 9.30 oere, fr. J. Kerkhof Harns Grutte Tsjerke (tydlik yn Almenum), 9.30 oere, mei it Kwartettekoar Hjerbeam Niklaastsjerke, 09.30 oere, drs. T.R.A. Simonides, mei Arjo Osinga Hurdegaryp Nij
 
Wil je het laatste nieuws in jouw mailbox ontvangen?
Meld je dan aan voor de dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief.