zondag 27 september 2020

ensafh: Winsk fan in skilder (1)

ensafh
Winsk fan in skilder (1)
It teäterbarren yn Ierlân siet derop foar keunstner Fedde Annema. Hy koe no einlings nei de oare kant fan it lân, om noch te genietsjen fan in pear frije dagen. De National Gallery yn Dublin wie syn...
Lees verder

Blog Jaap Slager: That´s how the Frisian language crumbles
Hi C, I can see where you're coming from. I'll think about it and see what springs to mind. It's funny though that you should mention how the well-being of their livestock is part of the day-to-day...
Lees verder

Teleks: Oertsjongsters moatte mear 'Woordwies' wurde mei app fan streektaalklups
Op de app Woordwies fan streektaalorganisaasjes út de Stellingwerven, Grinslân, Drinte, Oerisel en de Achterhoek koene brûkers earder al Nederlânske wurden oersette yn in streektaal, mar no kin it ek...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Hingje oan in klif
Wêrom wurdt immen eins skriuwer? Dêr is dochs neat oan? Je sitte mar wat allinnich op jo keammerke achter de kompjûter te tikjen, of skriuwe it iene fel nei it oare fol mei jo harsensspinsels. Lês...
Lees verder

Teleks: Stichting Bildts Aigene hout in 't winterseisoen twee kursussen
Verkorte cursus Bildts voor niet-Bildtstaligen (maximaal 10 kursisten) Er wordt aandacht besteed aan het begrijpen, het lezen en het spreken van het Bildts in ongeveer 12 lessen. Cursusgeld: €...
Lees verder

Kollum Hida Talsma: Aldewivesimmer
Der binne fan dy dagen dat alles perfekt is en dizze wike hiene wy in pear. De atmosfear yn 'e loft is dan sa fredich en wylst de hjerst yn oantocht is, fielt it bytiden as in relaxte simmerdei...
Lees verder