zaterdag 17 oktober 2020

Brouwer: “Nije koroanaregels ek wer ûnwettich”

It Nijs
Brouwer: "Nije koroanaregels ek wer ûnwettich"
De  nije  ferboaden en ferplichtings fan de Nederlânske feilichheidsregio's binne yn striid mei de grûnwet en dêrtroch ûnjildich. Dat seit jurist Jan Brouwer, perfester oan 'e...
Lees verder

Moslimheit snijt holle learaar ôf dy't bern lesjoech oer frijheid fan mieningsutering
Yn it Frânske Conflans-Sainte-Honorine, in foarstêd fan Parys, is op 'e iepenbiere dyk in man ûnthalze. It giet om in skiednislearaar fan in skoalle foar fuortset ûnderwiis yn it plak.
Lees verder

Undersyk nei Fryske lêsfeardigens gadingmakker Klokhuispriis
Fryske bern meitsje as se Frysk lêze gebrûk fan kennis dy't se by it lêzen fan it Nederlânsk opdien hawwe. Wurden dy't yn beide talen opinoar lykje, lykas hand-hân, wurde
Lees verder

Protte Fryske nammen yn Grinslanner Westerkertier
Typysk Fryske nammen, nammen dy't foar it oergrutte part yn Fryslân foarkomme, komme ek in soad foar yn it westlikste part fan 'e provinsje Grinslân. Dat skriuwe de taalkundigen Gerrit
Lees verder

'Efterste tsjillen' wurde 'eftertsjillen'
Taalkundige Henk Wolf hat yn in kollum op it webstee fan De Moanne in nijsgjirrige taalferoaring by de kop. It Frysk en it Grinslânsk plakke wurdsjes lykas efter fanâlds net maklik
Lees verder

Jûnsklok yn it Belzelân
It Belzelân fiert in jûnsklok yn: nei midsnacht mei net ien mear bûtendoar tahâlde. It ferbod jildt oan de moarns fiif oere ta. It doel is om foar te kommen
Lees verder

Bouke en Annemarije, al hiel jong in pear (ferhaal)
Doe't Bouke Wiersma tsien jier wie, ferhuze er nei Feanwâlden. Dêr fielde er dat er ûnwennich fan Eanjum wie. Op de nije skoalle hiene se hiel oare boeken en hy
Lees verder

Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 9 oant en mei 16 oktober 2020
It tanimmen fan it tal koroanabesmettingen yn Fryslân giet mar troch: ôfrûne wike 1158, folle mear as it rekôr fan 665 fan de wike dêrfoar. Yn sân gemeenten gie it
Lees verder