woensdag 28 oktober 2020

ensafh: Teleks: Lucy Neetens en Youvan Bergsma winne skriuwwedstriid oer Grutte Pier

ensafh
Teleks: Lucy Neetens en Youvan Bergsma winne skriuwwedstriid oer Grutte Pier
  Op 28 oktober is it 500 jier lyn dat Grutte Pier ferstoar. De 'held' út Kimswert is bekend fanwege syn 'Bûter brea en griene tsiis', syn ûnbidich grutte swurd en syn...
Lees verder

Kontrôle
It wie noch aardich tsjuster doe't ik yn 'e auto it hiem ôfried. Ik hie in ôfspraak yn it sikehûs dy't foarich jier al fêstlein wie. Neat slims, in kontrôle dy't foar de...
Lees verder

Teleks: Ongepubliceerde dichtbundel van Lucebert na zeventig jaar teruggevonden
Een nog ongepubliceerde complete dichtbundel van Lucebert is na zeventig jaar teruggevonden. De gedichten zijn teruggevonden door Graa Boomsma die werkt aan een biografie van Bert Schierbeek. Lês...
Lees verder

Fideo: Sealterfryske literatuerskiednis
Wolter Jetten hat in Sealterfryske literatuerskiednis skreaun. Sjoch fierder by It Nijs.… Lês fierder
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Anweenst veur mien verzaemeling grafiek/mythologie
Hieronder een mooie anweenst veur mien verzaemeling grafiek/mythologie. Et is een hooltgravure van de Belgische grafikus Antoon Vermeylen. Et wodde op internet anbeuden as De drie Gratiën, mar doe 'k...
Lees verder

Besprek Josse de Haan 'Passys'
Om te beginnen zou je je kunnen afvragen of het nog zin heeft om in deze tijd van ontlezing een roman te schrijven. En heeft het dan zin om een roman te schrijven over 'het drama van de mens, het...
Lees verder

Besprek Waling Dykstra 'Folksskriuwer'. Proaza, besoarge en ynlaat troch Abe de Vries
Een jaar na de publicatie van Duvelskeunstner, een bloemlezing gedichten van de negentiende-eeuwse Friese schrijver Waling Dykstra (1821-1914), is er van deze schrijver nu ook een bloemlezing met...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Techreuzen en minskedwergen
Dyn timeline wurdt sa personalisearre datst mar ien byld fan de wrâld krijst, yn stee fan in kollektive opfetting fan de werklikheid Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês fierder
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Thús
Wy binne in protte thús en wy net allinne. De koroanatiid hat dat fan gefolgen. Wy tochten earst dat we der mei in yntelliginte lockdown yn 'e maitiid wol ôf wêze soene. Dat bliek net sa te wêzen. De...
Lees verder

Fjirde publikaasje Waailân by RIXT
Fjirde publikaasje Waailân Heal septimber strúnden tsien fêstelândichters fan RIXT mei fjouwer eilândichters in dei oer it waadeilân Skylge. Dat diene se yn fiif groepen en ûnder lieding fan in...
Lees verder