maandag 5 oktober 2020

JFM jout advys oan programmakommisjes politike partijen

It Nijs
JFM jout advys oan programmakommisjes politike partijen
De Jongfryske Mienskip hat in spesjale struier foar de programmakommisjes fan de lanlike politike partijen makke. Mei de twatalige struier wol de Jongfryske Mienskip omtinken freegje foar Fryske...
Lees verder

Dirty Robot presintearret debút-EP yn Neushoorn
De Ljouwerter noiserockband Dirty Robot presintearret op tongersdei 8 oktober syn debút-EP Teleshopping yn Neushoorn te Ljouwert. In ambachtlike sjo fol mei 'flitsende ljochten, geare lûdsjes en in...
Lees verder

De Fryske flochster: Jennifer to the Max (#1)
Lees verder

Boargers yn Waadhoeke kinne sels luchtkwaliteit mjitte
Nijsgjirrige en behelle Noarderlingen ynformearje, ynspirearje en aktivearje om sels oan 'e slach te gean mei wittenskip en technyk om sa faaks ynfloed út te oefenjen op it ferbetterjen fan
Lees verder

Sint Piter kriget in oare feint
As Sint Piter yn febrewaris de Grouster bern kadootsjes jout, hat er in oare help by him. Swarte Pyt hat dien krige. Dat hat it Grouster Sint Piterkomitee besletten. Oanlieding
Lees verder

Friezen hawwe de measte streekeigen foarnammen fan Nederlân
Fan alle Nederlânske provinsjes is Fryslân de provinsje mei de measte streekeigen foarnammen. Dat skriuwe de taalkundigen Gerrit Bloothooft en David Onland op Neerlandistiek.nl. Hja hawwe mar leafst...
Lees verder

Minister Schouten hâldt Rede fan Fryslân
De Rede fan Fryslân, tondersdei 8 oktober, sil gean oer de takomst fan de Fryske lânbou. Minister Carola Schouten fan Lânbou, Natuer en Fiedselkwaliteit sprekt dy rede út De Haach
Lees verder

Waarpraatsje: Wiet
DE JOUWER – It bleau moandei it grutste part fan 'e dei noch drûch, mar lang om let sette it dochs op in reinen. It bliuwt foarearst in wiete boel.
Lees verder