zondag 4 oktober 2020

Opfrysker

It Nijs
Opfrysker
Lees verder

Ried Fryske Beweging: 75 jier fyzje sûnder strategy
Lês de analyze fan earder foarsitter Liuwe H. Westra yn De Nije De Nije oer it tiidrek nei de Twadde Wrâldkriich, oerrinnend fol fan feroarings Sjoch by boekhannels fan Bruna
Lees verder

Frâns Kuipers: Gjin Gedoch
Kollum Wy sjogge hoe't 'De Haach' wrakselet mei it útfinen fan in lykwichtich belied om de opnij opkommende koroana de kop yn te drukken. Oer it wol of net ferplichte
Lees verder

Romsinnich belide
Oertinking Oer de hiele wrâld binne der libbensbeskôchlike groepearringen dy't harren leden of freonen de romte jouwe om harren eigen fyzje op it libben nei foaren te bringen. Der jilde
Lees verder

Oprop #FeetviewNL leveret kreaze lânskipsfoto's en trije winners op
Yn 'e simmer hawwe in protte minsken harren 'fuottefoto' fan harren favorite lânskip fia sosjale media dield ûnder #FeetviewNL. 'Boeren van Nederland' hie dy oprop dien om sa mei-inoar...
Lees verder

Wykoersjoch koroansifers Fryslân 25 septimber oant en mei 1 oktober 2020
Tal besmettingen stiicht hurd troch; testkapasiteit fierder omheech Foar de tredde wike efterinoar is it tal koroanabesmettingen yn Fryslân dat der wykliks by komt mear as it dûbele. De ôfrûne
Lees verder

Hjerstfakânsje yn Natuermuseum Fryslân
De hjerstfakânsje yn it Natuermuseum Fryslân stiet yn it teken fan de útstalling GIF, each yn each mei libjende fergiftige bisten. In útstalling dy't men echt sjoen hawwe moat, want
Lees verder

Waarpraatsje: Rein en buien
DE JOUWER – It is hjerst, mar yn it wykein wie it noch hiel aardich waar. Takomme wike sjocht der ritich út. Yn 'e nacht fan snein op moandei rekket
Lees verder