vrijdag 30 oktober 2020

Waarpraatsje: Noch net drûch

It Nijs
Waarpraatsje: Noch net drûch
DE JOUWER – In drûge dei is noch wat te folle frege, mar sneon is der kâns op in drûge dei. Tongersdeitejûn en yn 'e nacht nei freed ta is
Lees verder

Lading grús fan Bennu yn romtesonde feilichsteld
De romtesonde fan NASA dy't ferline wike op de planetoïde Bennu lâne, hat mear as 900 gram grús oppakt. In pear dagen nei de lâning die bliken dat er in
Lees verder

Fryslân DOK 'Op transport nei it Noarden'
Yn de lêste moannen fan de Twadde Wrâldoarloch moast Fryslân ynienen tweintichtûzen Limboarchske flechtlingen herbergje. De Dútsers hiene besletten om har yn Roermond te ferskânzjen en de ynwenners...
Lees verder

Wurklist Fiedsel en Sûnens 2021
Om mear ynwenners fan Fryslân sûner ite en libje te litten, lit it provinsjebestjoer op it stuit in fyzje en oanpak ûntwikkelje. Der besteane al alderhande inisjativen en projekten dy't
Lees verder

Taalprizen foar meartalich lesmateriaal NHL Stenden
Hegeskoalle NHL Stenden yn Ljouwert hat mei it ûntwikkeljen fan meartalich lesmateriaal twa prizen krige fan it Nuffic, de Europeeske organisaasje foar ynternasjonalisearring fan it ûnderwiis. It...
Lees verder

Waarpraatsje: Sneon oerdei drûch
DE JOUWER – It wie tongersdei en freed in wiete en skiere boel. Sneon oerdei bleau it drûch, mar letter reinde it wer en snein is it ek wer wiet.
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinsten 1 novimber 2020
Seisde snein fan de hjerst Hegebeintum Tsjerke, 9.30 o., frou J. Mulder-Vogelzang Holwert Fermanje, 9.30 o., ds. R.P. Yetsenga Jobbegea Prot. tsjerke (K. Molwei 19), 9.30 o., U. Zwaga
Lees verder

Charlie Hebdo: Ingelsktalige media draaie dieder en slachtoffer om
French police shoot and kill man after a fatal knife attack on the street ('Frânske plysje sjit in man dea nei in fatale oanfal mei in mes op 'e dyk').
Lees verder