zondag 22 november 2020

ensafh: Kollum Hilda Talsma: Koarddûnsje

ensafh
Kollum Hilda Talsma: Koarddûnsje
Yn ús honger nei de technology binne we de oarspronklike wiisheid ferjitten dat alle skepsels en alle dingen op ús planeet mei elkoar ferbûn binne. Lês fierder by Omrop Fryslân… Lês...
Lees verder

Teleks: Oersetter Jan Popkema dwaande mei Baron von Münchhausen
Juster krige Jan Popkema fan Burgum út hannen fan deputearre Sietske Poepjes de dr. Obe Postmapriis foar de Fryske oersetting fan it boek Das Parfum. Dat barde by Popkema thús. De priis bestiet út in...
Lees verder

Teleks: Befrijing yn de Fryske literatuer 'Hwat west hat fan Riemer Riemersma'
Fiifensantich jier nei ús eigen Befrijing fan de besetting feroaret noch hieltyd ús tinken oer de striid foar frijheid dy't yn dyselde snuorje fierd waard yn wat doe Nederlânsk-Yndië hjitte. De...
Lees verder

Blog Koos Tiemersma: Set de wekker!
Al jierrenlang besiket Skriuwend Fryslân Omrop Fuotbal safier te krijen en besteegje ris wat mear omtinken oan de Fryske literatuer. Al jierrenlang smyt dat besykjen nul komma niks op, mei troch it...
Lees verder

Teleks: Het proces tegen de Charlie Hebdo-verdachten 'De slachtoffers zijn de grote afwezigen'
Dit najaar vond het proces plaats tegen de verdachten van de bloedige aanslag op Charlie Hebdo in 2015. Volgens medewerkers van het satirische Franse weekblad heeft 'laf links' het gevecht om de...
Lees verder

Blog Jan van Mersbergen: friesland
'Tranen van gevoel, biggelen over mijn smoel.' Dat zei mijn toenmalige teamgenoot Paul ergens midden in de jaren negentig toen we in Friesland naar een geit stonden te kijken. In die periode reisde...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Frou mei mûlkapke yn de tsiiswinkel
It wurdt heech tiid foar in fleurige feel good kollum. Sis no sels, we wurde mei syn allen mar in griis, jankerich folkje. Alles dat earder wol mocht mei net mear en nimmen liket der mear echt de...
Lees verder

Teleks: Martsje de Jong besprekt 'Quist' fan Koos Tiemersma en 'Sjappy' fan Sipke de Schiffart:
Martsje de Jong is de nije 'boekefrou' by it radioprogramma Op&Ut. Se sil ien kear yn de moanne de Fryske literatuer besprekke. Yn dizze útstjoering besprekt se 'Quist'...
Lees verder

Durk van der Ploeg
Duo von Däniken sjongt Durk van der Ploeg. … Lês fierder
Lees verder

Blog Abe de Vries: Lêzing oer Waling Dykstra
'Sense of place': Waling Dykstra yn Froubuorren Lêzing útsprutsen by de presintaasje fan Folksskriuwer yn it doarpshûs fan Froubuorren, 20 novimber 2020 * Wat makket it út wêr't in...
Lees verder

Blog Klaas van der Hoek: Poste restante XXXII
Buorden lâns it spoar yn Snits mei reklame foar en tsjin Bols, 1910. Ljochtdruk, 89×139 mm. Utjûn troch de ôfdieling Snits fan de Nederlandsche Vereeniging tot Afschaffing van Alcoholhoudende...
Lees verder