zondag 29 november 2020

ensafh: Teleks: Klaas Feenstra (1929-2020) ferstoarn

ensafh
Teleks: Klaas Feenstra (1929-2020) ferstoarn
Op 18 novimber is dichter Klaas Feenstra ferstoarn. Hy waard berne yn Nijlân (gemeente Wymbritseradiel). Hy hat de Mulo A en B folge en hat letter de fakdiploma's foar de gemeente-administraasje...
Lees verder

Klassyk
    Minsken hâlde net Mear fan stjerren Alteast net yn fersen Stjer as klisjee Lit de stjer mar Mankelyk gewurde Neist in moanne Kalken bleke Poppekop Yn klassike Sjineeske...
Lees verder

Teleks: Befrijing yn de Fryske literatuer 'De muorre' fan Anders M. Rozendal
Fiifensantich jier nei ús eigen Befrijing fan de besetting feroaret noch hieltyd ús tinken oer de striid foar frijheid dy't yn dyselde snuorje fierd waard yn wat doe Nederlânsk-Yndië hjitte. De...
Lees verder

Blog Koos Tiemersma: Toerelul
Ljouwert mei himsels graach foardwaan as City, of leaver noch as Capital City, dit sjoen de festivals dy't yn ús haadstêd har basis fine. Wat oars te tinken fan The City of Literature of ús prachtige...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: NET normaal
It jier 2020 kreaket en pipet nei syn ein. We kinne live tsjûge wêze fan ien fan de grutste skandalen yn de lêste desennia, nammentlik de taslagenaffêre. Mar aldergelokst foar de hearen en dames...
Lees verder

Teleks: Harlingen redt Anton Wachterprijs
De Anton Wachterprijs is gered. Het Centraal Comité 1945 dat de prestigieuze tweejaarlijkse literatuurprijs voor het beste romandebuut organiseert, houdt op te bestaan, maar burgemeester Roel Sluiter...
Lees verder

Blog Hanneke de Jong: It Ferbeane Boek
De wike nei Sinteklaas komt myn nije berneboek út: It Ferbeane Boek. Oer Fedde fan 8 dy't noch altyd net lêst. Hoe kaam ik der by om dat te skriuwen? Fan 2015 oant begjin 2018 wie ik skoalskriuwer...
Lees verder

Kollum Hilda Talsma: It slavelibben
Mûlkapkes wurde troch guon lju wol ferlike mei slavekapkes en soene in symboal wêze fan slavernij. Mar mei it each op ús fakânsje yn Suriname begryp ik dat net hielendal. Ast dêr in slaaf wiest, dan...
Lees verder