zaterdag 14 november 2020

Rebûlje (ferhaal)

It Nijs
Rebûlje (ferhaal)
"Meneer Jaarsma, wekker wurde." Douwe skoddet foarsichtich oan 't skouder fan 'e âld man dy't yn syn stoel sit te sliepen. It is snikhjit yn 'e benaude keamer dêr't de
Lees verder

Test: Prate jo it Frysk fan de jeugd of dat fan 'e âlderein?
Yn alle talen prate jonge minsken oars as harren pakes en beppes. Dat is mei it Frysk net oars. Dat wol net sizze dat elkenien neffens syn jierren praat. Jo
Lees verder

Lânboumuseum ferbredet aktiviteiten
It Frysk Lânboumuseum wol in stevigere rol yn it maatskiplik debat oer lânbou en plattelânsûntwikkeling hawwe. It wol net allinne eksposysjes biede, mar ek petearen en lêzingen fasilitearje. Mei dy
Lees verder

Twa kear trije is fjouwer: Pippi Langkous no ek yn it Frysk
By útjouwerij Afûk is de Fryske edysje fan Pippi Langkous ferskynd. It boek is útjûn ta eare fan de 75ste jierdei fan it sterkste famke fan de wrâld en befettet
Lees verder

Fragen FNP oer útklaaien akute soarch
De FNP hat noed oer de plannen fan it Ryk mei de driuwende soarch yn Nederlân. Mei it mooglik útklaaien fan de saneamde 'acute zorg', konsintraasje en opskaling kin dat
Lees verder

Fersprieding koroanagoarre yn byld brocht
Wittenskippers fan it Hubrecht Ynstitút en de Universiteit Utert hawwe in technyk ûntwikkele dy't de fersprieding fan de goarre yn in gasthearsel sichtber makket. De aaiwiten dy't de...
Lees verder

Wykoersjoch koroanasifers Fryslân 6 oant en mei 12 novimber 2020
It tal koroanabesmettingen is yn Fryslân knap sakke: 561 positive testen, in treddepart minder as de wike dêrfoar. Ungefear likefolle minsken lieten har teste omdat se klachten hiene. It wie foar de
Lees verder

Fernijde poarte nei it Frysktalige web iepen
Trochstart Startside.frl De Ried fan de Fryske Beweging set in fenijde poarte nei Frysktalige websiden iepen: op Startside.frl wurdt it Frysktalige part fan it wrâldwide web yn de etalaazje set.
Lees verder