donderdag 26 november 2020

Taalkundige Kerkhof: by Rotterdam waard eartiids Frysk praat

It Nijs
Taalkundige Kerkhof: by Rotterdam waard eartiids Frysk praat
Doe't taalkundige Peter-Alexander Kerkhof in moannemannich ferlyn syn bekende fideo yn midiuwsk Nederlânsk online sette, kaam dêr op it Frysktalige ynternet fuort in protte krityk op. De tekst...
Lees verder

Diego Maradona is dea
Diego Maradona, gauris neamd as ien fan 'e bêste fuotballers út 'e fuotbalskiednis, is wei. De spiler út Argentinië waard wrâldferneamd yn 'e jierren tachtich, benammen troch it WK...
Lees verder

Fryslân DOK publisearret krekt ûntdutsen kleurebylden Abe Lenstra
By it Frysk Filmargyf binne ûnbekende kleurebylden fûn fan de fuotbalwedstriid Hearrenfean-Haarlem út 1948 mei Abe Lenstra. De bylden binne te sjen yn in dokumintêre fan Piter Tjeerdsma foar Fryslân
Lees verder

Europeesk jild foar noardlike provinsjes
De provinsjes Grinslân, Fryslân en Drinte krije yn totaal 438 miljoen út Europeeske fûnsen. Steatssekretaris Keijzer hat dat bekendmakke yn in regionaal oerlis. In fearn fan it jild komt út
Lees verder

Undernimmend Fryslân mei-inoar nei in brede wolfeart
Provinsje Fryslân wol ynvestearje yn in sterk fêstigings- en libbensfermidden yn ferbining mei syn bewenners. Yn de beliedsbrief Sirkulêre Ekonomy fan 2018 wurdt keazen foar in sûn, skjin en lokkich
Lees verder

Feie Fonyk: "Smadelijke godslastering"
Kollum Op 2 septimber begûn yn Parys it proses oer de oanslaggen op it tydskrift Charlie Hebdo en in Joadske supermerk yn jannewaris 2015. Yn totaal fjirtjin persoanen wurde derfan
Lees verder

Universiteiten besykje om krityk op koroanabelied te ferbieden
Oan universiteiten heart neffens de wet de akademyske frijheid te hearskjen. Dochs besykje ferskate Nederlânske universiteiten om meiwurkers it swijen op te lizzen as hja krityk hawwe op it...
Lees verder

Opfrysker
Lees verder