woensdag 30 december 2020

ensafh: Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: drege wurden

ensafh
Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: drege wurden
De sprekkers fan it Sealterfrysk dy't ik moete ha, binne allegear geweldich helpfeardich. As se tinke dat ik in wurd net begryp, dan lizze se efkes út wat it betsjut of se jouwe der in Dútske...
Lees verder

Teleks: PODCAST Boekekast #8 'It suske fan', een verhaal van Thys Wadman
De moaiste Fryske ferhalen yn de tsjusterste en koartste dagen hearst yn de podcast Boekekast fan 'Boeken fan Fryslân' en Omrop Fryslân. Acht Fryske skriuwers ha spesjaal in ferhaal...
Lees verder

Mail
Waarom zou je meer betalen? ropt it mailtsje oerémis huppeljend yn de mailboks. Der komme hjir de lêste tiid sa no en dan aparte berjochten del. Gjin idee hoe't dat komt. It heucht my net dat...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Kryststikje fan it Libben
Troch de coronarigels wurdt er troch de fersoargingshûzen fan alles útfûn om de minsken mar ôflieding te jaan. Ek oan my waard de fraach steld; "Wer hâlde jo fan?" Der moast ik oer...
Lees verder

Teleks: Teätermakker "Lytse Teake" ferstoarn
De man dy't mear as 50 jier folle sealen luts mei syn humor, is net mear. Teake van der Meer fan De Westereen is op 83-jierrige leeftiid ferstoarn. Lês en harkje fierder by Omrop...
Lees verder

Teleks: Sjongeres Hiske Oosterwijk set teksten fan Gysbert Japicx op moderne muzyk
Ek al skreau Gysbert Japicx teksten op psalmen en âlde muzyk, dochs fynt sjongeres Hiske Oosterwijk de lieten geskikt foar moderne muzyk. Se makke nije komposysjes en bringt dy de kommende tiid...
Lees verder

Why can we never speak another language fluently?
Iedere taal heeft een ritme. Denk maar aan de snel pratende Spanjaarden of langzaam pratende Duitsers. De snelheid van een taal beïnvloedt ook hoe je danst en muziek maakt. Marc van Oostendorp...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Ingels op crocs
Kryst is de tiid fan ingels. Dy komme yn soarten en maten, mar allegear ha se wjokken en wite jurken oan. Guon ha de hannen gear om te bidden, oaren brûke dy om op in harp te spyljen of om in bazún...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: De stjerren steane geunstich foar it Frysk
Dit is de lêste kollum fan dit jier. It is alwer safier. It is de tiid om stil te stean by wat foarby is en tagelyk op in goed nijjier te tidigjen. Ik woe der earst net oan meidwaan, mar mei safolle...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Dêr geane wy dan
It is de tiid fan de jieroersjoggen. Ik kin frij koart om 'e hoeke: yn 2020 ferskynde der in firus op it toaniel dat ús besiket wat út te lizzen. Oant no ta wurdt der net nei harke en it liket der ek...
Lees verder