woensdag 2 december 2020

Gemeente De Fryske Marren: De raad vergadert op 7 december

De Fryske Marren
De raad vergadert op 7 december
De raadsvergadering van 7 december 2020 (aanvang 19.30 uur) vindt digitaal plaats. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Ook kunt u hier de vergaderingen live volgen.
Lees verder

Lemster toer kleurt oranje
'Orange the world': stop geweld tegen vrouwen en meisjes De Lemster toer kleurt tot 10 december oranje. Gemeente De Fryske Marren sluit daarmee aan bij 'Orange the World', een terugkerende wereldwijde campagne met als boodschap 'Stop geweld tegen vrouwen en meisjes'. Het oranje uitlichten van...
Lees verder

Wa wint de Fryske Kultuerpriis De Fryske Marren 2020?
Elts jier set de gemeente wer in Frysktalich kulturiel inisjatyf yn ús gemeente yn it sintsje, mei de Fryske Kultuerpriis. De priis bestiet út in bedrach fan € 750. Ferline jier wûn de Nijjiersrevu fan De Jouwer. Ek foar 2020 wolle wy de priis útrikke, ek al is der dit jier in protte net trochgien...
Lees verder