zaterdag 26 december 2020

It sil heve: Brútstappers hawwe akkoarte mei EU

It Nijs
It sil heve: Brútstappers hawwe akkoarte mei EU
"Der leit in akkoart." Mei dat sintsje makke Ursula von der Leyen, foarsitster fan 'e Europeeske Kommisje, hjoed in ein oan allegear spekulearderij oer wat der barre soe as it
Lees verder

Krystjûn… in winsk (gedicht)
Krystjûn… in winsk In stille krêft driuwt my derút. Diz' nacht azemet swier oer it lân, oer diz' wrâld, ûnrêstich, no sa nuet, Swijende skjintme, de iuwenâlde bân, tusken de
Lees verder

Waarpraatsje: Griene kryst
DE JOUWER – Nei in tige wiet skoft mei in hiel soad reinwetter sjocht it waar der mei de kryst efkes wat better út. In wite kryst wurdt it net,
Lees verder

"It is neat", rôp it folk, "mar dêrom krekt!"
Oertinking op Krystmoarn Dy krystmoarn dat ik in jongeman yn 'e tsjinst nei foaren helle om it krystferhaal út it evangeelje fan Lukas foar te lêzen, is my noch nea
Lees verder

De Lawei skinkt 450 dinerdoazen oan Itensbank Drachten
De Lawei Krystdinerdoaze blykt in grut sukses. Yn de ôfrûne twa wike binne der goed fiifhûndert fan besteld fia ynternet. Dêrmei binne se folslein útferkocht. Dat is sels mear as
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Hela…, moatst mar wer komme!
Troch Joute de Graaf 'Hoe witsto dat allegearre?', frege ik Hindrik. 'Ik wie derby as jonge fan tolve jier. De PC fan fiifenfjirtich ferjit ik noait wer.' Hindrik wie hast
Lees verder

In protte Top 2000 tusken kryst en âld & nij
De NTR pakt ein desimber tradisjoneel wer flink út mei de Top 2000 a gogo. Op Twadde Krystdei set de Top 2000 a gogo útein mei seis nagelnije ôfleveringen, dy't
Lees verder