vrijdag 8 januari 2021

ensafh: Blog Ton van ‘t Hof: Bikkels

ensafh
Blog Ton van 't Hof: Bikkels
Sinds we in Brantgum wonen hoor ik 's nachts loeiende koeien, geen lallende studenten meer. Vanochtend een wagentje sloopafval geleegd op de vuilstortplaats; kosten € 5. Lês en sjoch fierder by Ton...
Lees verder

Teleks: Boekhannels hoopje gau wer iepen te kinnen; "anders gaan we echt pijn lijden"
Net allinnich lytse ûndernimmers mei in saak, dy't fanwegen de coronamaatregels ticht is, hawwe it dreech. Ek gruttere saken komme aanst flink yn de problemen as de lockdown langer duorret....
Lees verder

Blog Daam de Vries: 'onvoldoende wendbaar gebleken'
De titel komt fan jubeljonkje Hugo. Ik soe sizze: 'kloaterich'. Juster wie it jubelaarke oars tige behindich krieme. Oerdei karde er al wer in faksin goed, de jûns net mear. Net dat soks yn ús lân...
Lees verder

Teleks: Direksjewikseling by Tresoar
Bert Looper hat oanjûn dat hy yn de rin fan 2021 ophâlde wol as direkteur fan Tresoar. Nei in sollisitaasjeproseduere fan de nije direkteur sil Bert Looper oant syn pensjoen ein 2022 as algemien...
Lees verder

"Alle dichters, op straat geboren"
Welk gedicht komt het vaakst voor in de openbare ruimte van Nederland en Vlaanderen? Wat blijkt er nog meer uit het onderzoek van Kila van der Starre naar straatpoëzie? Worden de beste dichters op...
Lees verder

Blog Jaap Slager: It Frysk yn 'e fleur
Ik begryp dy lju net dy't erflik en ivich mar steane te tsjouwen dat it op 'e non rint mei ús einlânske sprake; it spul soe slim ferkâlden wêze en omtinken nei de lodde rûke. En dan bedoele se net,...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Et is een mooi verhael wodden
7 jannewaori – 17.00 – Vandaege bin d'r ok nog tal van fielsetaosies kommen. Tillefoonties, mails en kaorten… Hiel arg daank veur al die reakties! Et is geweldig! Elisabeth Post stuurde me de...
Lees verder