vrijdag 15 januari 2021

ensafh: Kollum Eelke Lok: Kultuer

ensafh
Kollum Eelke Lok: Kultuer
De taspraak fan harren baas, Kommissaris fan de Kening Arno Brok, triggere my justjes wat mear. Hy sei dat hy der de ôfrûne moannen oer stroffele dat Rutte it inkeld mar hie oer sauna's en...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Ik wodde gister beld
Ik wodde gister beld deur een man die opbiechtte dat hi'j me haost niet duste te bellen. Dat is vanzels te gek. Ja, d'r staon grote stokken over me in de kraante en ik bin dus blieker een betien...
Lees verder

Blog Huub Mous: Then what are we fighting for?
Joop en ik hadden niet zoveel met elkaar. Als we bij elkaar in de buurt kwamen, wisten we elkaar zorgvuldig te ontwijken. Hoe dat kwam weet ik niet precies. Misschien dateert die afstand wel uit de...
Lees verder

Provinsjalistysk gejeuzel
Okkerdeis sloech it literêr provinsjalisme wer ris ta, yn de foarm fan Koos Tiemersma.  It boerke Tiemersma skreau mar mâle dingen oer de Fryske Haadstêd. De man hat slim it mier oan Ljouwert, sa...
Lees verder

Teleks: Nochris oer "It aai fan Dingtiid".
DINGtiid sjocht as oplossing dat der mear fokus, rezjy en ferbining komt. Soks soe plakhawwe moatte yn in nij op te rjochtsjen kennisberie, mooglik útrinnend op in 'Kennisried fan it Frysk'. Wy...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Pidgin
Soms ha jo minsken dy't fan healwizichheid net mear witte wat se útfine moatte. Sa'n tiid sitte wy no fansels ek yn mar dêr wol ik it net oer ha. Bushokjes en sa ôfbrekke is fan alle tiden dat dêr...
Lees verder

Man zou meer boeken willen lezen, maar ja
Daan uit Haarlem wil meer boeken lezen. "God, ik wil eigenlijk meer boeken lezen", verzucht hij. "Maar ja, he", voegt hij eraan toe. "Hoe doe je dat?" Zijn huisgenoot knikt meelevend. "Vroeger was...
Lees verder

Teleks: Voice Challenge Nederlânsk – Frysk
Voice Challenge Nederlânsk – Frysk De Hogeschool van Amsterdam, Rijksuniversiteit Groningen en Mozilla Common Voice organisearje tusken 15 en 22 jannewaris 2021 in Voice Challenge...
Lees verder