woensdag 20 januari 2021

ensafh: Teleks: Petear mei Jan Popkema

ensafh
Teleks: Petear mei Jan Popkema
Op het moment zit frisist/neerlandicus en vertaler Jan Popkema (78) uit Burgum in de ruststand, zoals hij het zelf omschrijft. De winnaar van de vierjaarlijkse Dr Obe Postmapriis met de Friese...
Lees verder

Teleks: Europeeske Kommisje wol gjin nije wetten om minderheidstalen te beskermjen
De Europeeske Kommisje makket gjin wurk fan it Minority SafePack, it boargerinisjatyf om lytsere talen lykas it Frysk better te beskermjen. It inisjatyf waard ûndertekene troch mear as in miljoen...
Lees verder

Besprek: Wy strûpe derûnder! fan Gjalt de Groot
Mei Wy strûpe derûnder! hat de boer en fjildman Gjalt de Groot in alderaardichst boek skreaun oer it buorkjen en fiskjen yn âlde tiden. It earste part, Jeen en Anne, beskriuwt yn romanfoarm it hurde...
Lees verder

Blog Hanneke de Jong: Earste reaksjes op It Ferbeane Boek
As der in nij boek yn 'e winkel leit, ha ik it leafst de oare deis reaksjes. Mar sa wurket dat fansels net, dêr moatst op wachtsje en dat duorret lang! Lit stean ast hopest op in stikje yn in krante...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: Optimistysk bliuwe…
Hy soe er rûn kofjetiid wêze. Ier en betiid fan bêd ôf, fansels. Einliks al yn de nacht oan it skarreljen. Want sa bin jo as mem. Hâldt hy no fan reade wyn as rosé? Bier net, dat wit ik noch wol. In...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Se binne te kuierjen
2021 ferrint oan no ta sa moai as wat. It iene hichtepunt jaget it oare, sis mar. Hjoed is it fansels wol blue monday, dat is efkes in dipke, mar ien dei yn it jier moat soks kinne. Freed hat it...
Lees verder

Teleks: Master Frisistyk yn byld
De leerstoel Friese taal- en letterkunde van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) onderzoekt de mogelijkheden om een master frisistiek aan te bieden in Leeuwarden. De master moet er toe bijdragen dat...
Lees verder

Teleks: Dichter fan Fryslân op 'Poetry on Impact'
Tidens de wike fan de poëzij, op lanlike Gedichtedei, tongersdei 28 jannewaris, bringt Poetry International alle dagen oanslutend op it nijs fan acht oere 'Poetry on Impact'. In online flits poëzij...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Echte helden
In protte muzikanten hâlde op 't heden lockdownsessys. Op ôfstân mei-inoar muzyk meitsje. Sammy Hagar, bekend fan Montrose en Van Halen, is dêr mei syn band The Circle ien fan. It lêste nûmer...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: It komt op 'e kop ferkeard
As âld-ûnderwiisman en as pake deart it my oan dat de skoallen wer langer tichtbliuwe en dat it net dúdlik is wannear't se wer iepengeane. De iene maatregel jaget de oare. De hiele ôfskoatteling...
Lees verder