donderdag 4 februari 2021

#Seedyksesje 1. In goed petear mei Habtamu de Hoop. (bywurke)

FNP
#Seedyksesje 1. In goed petear mei Habtamu de Hoop. (bywurke)
Lykas koartlyn al oankundige giet de FNP de kommende tiid yn petear mei oare partijen en kandidaten. Net om in foarkar út te sprekken, mar om Fryske saken op de aginda te krijen. Yn petear foar Fryslân! De saneamde Seedyksesjes fine plak midden op `e romte. De romte om ús hinne dêr't Fryslân sa om wurdearre wurdt mar ek de romte dy't hieltyd mear ûnderdiel wurdt fan in striid. Wentebou, enerzjytransysje; der wurd op ús romte loert.
Lees verder

#Seedyksesje 2. Fan Scheveningen nei de Westhoek. Yn petear mei Code Oranje.
Lykas koartlyn al oankundige giet de FNP de kommende tiid yn petear mei oare partijen en kandidaten. Net om in foarkar út te sprekken, mar om Fryske saken op de aginda te krijen. Yn petear foar Fryslân! De saneamde Seedyksesjes fine plak midden op `e romte. De romte om ús hinne dêr't Fryslân sa om wurdearre wurdt mar ek de romte dy't hieltyd mear ûnderdiel wurdt fan in striid. Wentebou, enerzjytransysje; der wurdt op ús romte loerd.
Lees verder

GrienLinks, PvdA en FNP: Fragen oer kabaal troch útwreiding oefengebiet F35 (bywurke)
De Steatefraksjes fan GrienLinks, PvdA en FNP binne benaud foar mear lûdsoerlêst boppe in grutter part fan Fryslân troch de útwreiding fan it militêre oefengebiet. Dêroer stelle de partijen fragen oan it Fryske kolleezje. Koartlyn hat it ministearje in ûntwerp publisearre foar in nije yndieling fan it loftrom. Yn it plan wurdt it militêre oefengebiet boppe Fryslân foar de F35 strieljagers nei it súdeasten fan Fryslân en in part fan Grinslân en Drinte ta útwreide.
Lees verder