zondag 14 maart 2021

ensafh: Kollum Hilda Talsma: Myn ferhaal

ensafh
Kollum Hilda Talsma: Myn ferhaal
Tiisdeitejûn siet ik ek foar it ynterview mei Harry en Meghan want ik wie wol benijd nei harren ferhaal. Hoe't it ferrûn is mei syn mem is mei rjocht in drama te neamen en hy seach deselde bui...
Lees verder

bestimming
  we wisten net wat we moasten mei mem, oant it begjin febrewaris begûn te snijen yn ús strjitte foel tsien sintimeter, de snie bleau lizzen, waard plattrape, de stoepe waard...
Lees verder

Teleks: Tresoar siket nije direkteur
De kulturele organisaasje Tresoar yn Ljouwert siket in nije direkteur. De sittende direkteur Bert Looper giet ynkoarten mei pensjoen. Tresoar is ien fan 'e wichtichste organisaasjes foar de Fryske...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Fryslân yn 2032
Yn it noarden fan Nederlân wenje tusken de oardel en twa miljoen minsken. Allegearre yndividuën mei in eigen wize fan tinken. It blykt dat de Friezen harren net fertsjintwurdige fiele yn de nasjonale...
Lees verder

Blog Wobbe Atsma: twaspjalt
De mûne stiet op 'e weau en mealt. It wetter sakket, mar it measte part fan it fersûpte polderlân eaget lykwols as in grutte sompige, blikke. It raffelich reid besiket noch wakker de trochsêde...
Lees verder

Blog Jaap Slager: Untfrysking
Stel: Jo namme is Schaafstal. Mar de oerheid hat yn syn wiisheid besletten en neam jo Soepboer. En dat is fan dy gefolgen dat jo foar alleman en de wrâld Soepboer binne. Mar no komt it … Jo hawwe...
Lees verder

Teleks: A surprising list of recently banned books
In 213 BC, the great Chinese emperor Qin Shi Huang buried 460 scholars alive before burning all the books in his kingdom so he could control how history would remember his reign. Of course, since...
Lees verder