donderdag 11 maart 2021

Provinsje Fryslân: Essay prof. dr. Van den Berg en dr. Lelieveldt: maak van Fryslân en Zeeland bestuurlijke pionier...

Provinsje Fryslân
Essay prof. dr. Van den Berg en dr. Lelieveldt: maak van Fryslân en Zeeland bestuurlijke pionierprovincies

De tijd is rijp voor een serieus onderzoek naar een andere organisatie van het regionale bestuur. Fryslân en Zeeland zijn bij uitstek geschikt als experimenteer-provincies waarbij taken zoveel mogelijk onder de hoede komen van het provinciebestuur.

Lees verder

Wat vindt de mienskip van fietsen in Fryslân?

​Hoe vaak fietst u per week? Wat vindt u dat beter kan? En wat is er al goed? De provincie Fryslân werkt dit jaar aan een nieuw fietsbeleid. Om inzicht te krijgen in wat de mienskip vindt van fietsen in de provincie, is de Friese Fietsenquête van start gegaan.

Lees verder

Fryslân zet in op innovatie en inclusiviteit in de sport

Fryslân is een provincie met hart voor sport en daar zijn we trots op. Ons Friese landschap nodigt uit tot bewegen. Vele verenigingen en vrijwilligers maken sporten en trainen mogelijk. Om te zorgen dat sporten zich blijft ontwikkelen en sporten voor iedereen bereikbaar te maken zet Fryslân met het nieuwe sportbeleid extra in op innovatie en inclusiviteit. Voor beide thema's wordt een sportfonds opgezet.

Lees verder

Bomenkap langs Uterwei (N358)

Vanaf woensdag 10 maart tot en met zaterdag 13 maart worden er bomen gekapt langs de Uterwei (N358) tussen Augustinusga en Koartwâld. Dit is nodig om van de Uterwei een betere weg te kunnen maken. De kap kan gepaard gaan met enige verkeershinder.

Lees verder

Provincie en boeren in gesprek over zorgplicht weidevogels

De provincie en boeren gaan nader in gesprek over de zorgplicht rondom weidevogels. Op 16 februari stelde Gedeputeerde Staten het ontwerp van de provinciale Omgevingsverordening Fryslân vast.

Lees verder

Provincie onderzoekt verbinding Sneek-Leeuwarden

Rijdt u regelmatig van Leeuwarden naar Sneek of andersom via de N354? Reist u liever met het openbaar vervoer van en naar Sneek? Of woont u vlak bij deze weg? Om inzicht te krijgen in hoe de mienskip deze provinciale weg ervaart, staat er een vragenlijst online.

Lees verder

Riettransplantatie van Makkumer Noordwaard naar Vismigratierivier

In het project Versterken Friese IJsselmeerkust werken Provincie Fryslân, Rijkswaterstaat en it Fryske Gea samen aan onder meer Natura 2000 maatregelen. Onderdeel hiervan is het uitgraven van droog riet op de Makkumer Noordwaard. Hierdoor ontstaat er meer ruimte voor waterriet. Het uitgegraven riet gaat vervolgens per schip naar de Vismigratierivier bij Kornwerderzand, ter versteviging van de oever.

Lees verder