woensdag 5 mei 2021

ensafh: De readwjukken

ensafh
De readwjukken
… Lês fierder
Lees verder

Blog Henk van der Veer: SkriëfVeer
Fanmiddach in Liwwarden weest om mij dêr bij de Kamer van Koophandel offisjeel inskriëve laten as ondernimmer, yts wat ik fanself al lang offisjeus was! De naam fan 'e ondernimming...
Lees verder

Teleks: Syds Wiersma skriuwt gedicht foar Smokkelbern 75+1 jier letter
Tsientallen Joadske bern dy't yn de Twadde Wrâldoarloch yn Fryslân ûnderdûkt wienen, binne dizze snein yn in telefyzjeútstjoering fan Omrop Fryslân (online) byinoar brocht yn it ramt fan 75+1 jier...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Et was weer een naokiekdag
2 meie – 17.00 – Et was weer een naokiekdag… Ik viene nog zovule kleine dinkies, da'k wel besluten moet en doe nao disse naokiekronde nog een korrektieronde. Et is vreselik, ik walge d'r van,...
Lees verder

Blog : De een zoals de ander
… In het Fries is de dalende tweeklank /i.ə/, gespeld als ie, vaak versprongen naar een stijgende tweeklank /jɪ/, gespeld als ie of ji. Zo is van stien 'steen' het meervoud stiennen, spreek...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Spontane sokken
Der binne op't heden aardich wat feestlikheden om swier oerbetelle spultsjedoggers hinne. En dan kinne jo as opperfeesbeest Buma fansels net efter bliuwe dat dan stjoere jo wat wjukkelmasines de loft...
Lees verder

7 regels voor een dialoog
Hoe schrijf je nou een mooie dialoog? Het belangrijkste is dat je streeft naar een eerlijke, geloofwaardige dialoog en niet blindelings de aangenomen regels volgt. Schrijven Online geeft je zeven...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: It goud fan Wiuwert werom nei Fryslân
In programma as Roofkunst fan de NPO wjerspegelet de tiidgeast. Yn dy útstjoeringen lit presintator Erik Dijkstra sjen hoe't der redenearre en harsenskrabbe wurdt oer it wol of net weromjaan...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: It hat wol eigenskip
Sûnt de stavering fan 2015 sit ik tangele mei guon eigenskipswurden. Ik mis foarmen dy't foarhinne gongber wiene en no net mear yn de foarkarswurdlist neamd wurde. Ik tink oan wurden lykas -tin- en...
Lees verder

Teleks: Fers "Winsken twirje" Tialda Hoogeveen op RIXT
Winsken twirje wyt, giel en grien yn eltse hân tsien sykhelje yn, de wangen tsjok sykhelje út, blaas ik it lok Lês fierder by RIXT… Lês fierder
Lees verder