woensdag 12 mei 2021

ensafh: Earste moannegedicht Edwin de Groot by RIXT: ‘Taryf en koers’

ensafh
Earste moannegedicht Edwin de Groot by RIXT: 'Taryf en koers'
    Taryf en koers i. goalera, boadskipper fan bedjer foel ien op 'e hûd as it sa beskikt wie sels in bern dat troch de hoeven gie der is altiten wol in sûnde te finen Lês fierder...
Lees verder

Teleks: Willem Tjerkstra uit Sneek schrijft dertig boeken vol over zin van leven
Zeventien jaar werkte Willem Tjerkstra uit Sneek aan zijn Fryske Odyssee. Inmiddels zijn zes van de dertig boeken verschenen in de lange zoektocht naar de zin van het leven. Bij een 'Hollandse'...
Lees verder

Teleks: Ferfolch Kulturele Haadstêd 2018 mei 100 dagen Arcadia
De organisaasje fan Ljouwert-Fryslân 2018 (de Kulturele Haadstêd fan Europa yn 2018) bringt yn 2022 de earste edysje fan de triënnale Arcadia. Dat ferfolch op LF2018 bestiet út in 100 dagen duorjend...
Lees verder

Teleks: Cornelis van der Wal nei it ynternasjonale poëzijfestival Transpoesie
Cornelis van der Wal nei it ynternasjonale poëzijfestival Transpoesie Foar de alfde kear wurdt yn Septimber yn Brussel it Transpoesie Poëzijfestival organisearre. Nei Janneke Spoelstra (2018), Elmar...
Lees verder

Blog Klaas van der Hoek: Poste restante XXXVI
'Groeten Uit | Menaldum' (r.b.), ±1904–1905. Kleurelitografy, blyndruk, heechdruk, 91×140 mm. Sûnder fermelding fan in útjouwer, searje 722, nû. 3526. Poststimpels Menaam 04-08-1906 en Dronryp...
Lees verder

Hoe modern was de jambe?
Zoals alle geschiedenis wordt ook de literatuurgeschiedenis graag opgevat als een serie periodes: eerst deden de dichters dit, toen stond er een nieuwe generatie op en die zette zich af tegen dit en...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Ynsette op it eigen gea
Ik fyn it wol moai dat we net folle oars kinne as ynsette op it eigen gea. Dat we net oars kinne, hat fansels alles te krijen mei koroana. Der wurdt likefolle as oars en faaks noch wol mear praat oer...
Lees verder

Wie bistou nou
'Wie bistou nou' is in troch ús techneuten wat opknapte opname fan de legendaryske Ljouwerter band De Suurtsjes. Sjonger Jan Braaksma (1952) is spitigernôch net mear ûnder ús… Hy...
Lees verder

Teleks: Dizze 6 skriuwers sitte dit jier yn de Skriuwersarke
Seis skriuwers sille ek dit jier wer in tal wiken tahâlde yn de Skriuwersarke, de eardere arke fan Rink van der Velde, by De Feanhoop. It giet om Jan Minno Rozendal, Wilma Miedema, Warner B. Banga,...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Wij worden geregeerd door klungels
It mei opfallend hjitte dat de faak as steatsomrop en links bolwurk omskreaune NPO sa'n protte omtinken hat foar saneamde tsjinlûden. Het Alternatief, Danny's Wereld, De Outsiders en no...
Lees verder