woensdag 19 mei 2021

ensafh: Kollum ‘Sikke Neurich’: Galle

ensafh
Kollum 'Sikke Neurich': Galle
Ik wit net hoe't it jim giet, mar der komme my hieltiten faker teksten yn it Ingelsk foarby. Dat fariearret fan teksten op winkelruten oant reklamekreten, sawol op telefyzje as yn kranten. Mar ek yn...
Lees verder

Sylvia Plath on Living with the Darkness and Making Art from the Barely Bearable Lightness of Being
When the twenty-two-year-old Sylvia Plath (October 27, 1932–February 11, 1963) wrote to her mother one bleak January day, both women were wading through a darkness of the soul. Science was only just...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: mien laeste roman
Vandaege he'k een artikel over mien ni'je boek schreven. De thriller Et liek in de Lende van 256 bladzieden zal uutgeven wodden in een had omslag! Daor bin ik slimme bliede mit! Jim kun d'r van...
Lees verder

Fideobesprek 'Dûnsje mei de Derwysk' fan Hidde Boersma
Geart Tigchelaar besprekt 'Dûnsje mei de Derwysk' (Hispel 2021) fan Hidde Boersma. … Lês fierder
Lees verder

Oersetting Elizabeth Bishop, In kâld foarjier
      In kâld foarjier foar Jane Dewey, Maryland Der is neat sa moai as maitiid. – Hopkins In kâld foarjier: it fioeltsje stie breklik yn it gers. Twa wike minstens wifelen de...
Lees verder

Teleks: Afscheidsbrief aan het Dagblad van het Noorden. Reyer Boxem wil de afkalving niet langer aanzien
Reyer Boxem stopt als fotograaf bij Het Dagblad voor het Noorden. Jarenlang werkte hij freelance voor de krant. En jarenlang zag en merkte hij dat het minder en minder werd. Boxem besluit zijn...
Lees verder

Teleks: Provinsje organisearret talkshow oer kultuur
Hoe staat de Friese cultuurwereld ervoor na ruim een jaar corona en wat zijn de plannen? De provincie organiseert een talkshow over dat onderwerp. De Lawei in Drachten is plaats van handeling voor...
Lees verder

Kollum Willem Schoorstra: Bokke Wipstra, onderwaterlasser te Delfzijl
In Frysktalich nûmer op it Eurovisie Songfestival, dat soe foar de emansipaasje fan de taal wolris in goed ding wêze kinne. Doe't ik dat in pear dagen lyn te praat brocht, krige ik rillegau in...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Skriuw ik de ‑d‑ al of net?
Okkerwyks ha 'k it yn in kollum hân oer wurdsjes mei in ‑d‑ efter de ‑r‑ (raarder) en de fakultative ‑d‑ efter de ‑l‑ (mâler of mâlder) en de ‑n‑ (tinner of tinder). Ik keppele dat ferskynsel doe oan...
Lees verder

Teleks: Twadde moannegedicht Edwin de Groot op RIXT 'Mare Frisicum oer tachtich jier'
    'Mare Frisicum oer tachtich jier' is Edwin de Groot syn twadde moannegedicht fan maaie 2021. Mare Frisicum oer tachtich jier op fersûpte gemaledakken droegje ielguozzen de...
Lees verder