zondag 23 mei 2021

ensafh: Teleks: 100 Tiny Mulder: Foardracht gedichten en picture poem

ensafh
Teleks: 100 Tiny Mulder: Foardracht gedichten en picture poem
Der binne wer twa nije bydragen pleatst yn it dossier oer 100 jier Tiny Mulder. Studinten fan de learare-oplieding Frysk oan de NHL Stenden Hegeskoalle hawwe ferskate gedichten fan Tiny Mulder...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Harddravers
Twee kear in 'e week, op maandachs en frijdachs bin ik met un faste ploech minsen an ut draven en siën de leeftyd fan'e mannen magge je dat ok wel jogge noeme. Un bysònder geselskap, de...
Lees verder

Teleks: Waadhoeke fynt meartalichheidskoördinator yn Gerard de Jong
Gerard de Jong út Ljouwert sil yn de gemeente Waadhoeke oan 'e slach as meartalichheidskoördinator. Om de fjouwer talen yn de gemeente de goede posysje, oandacht en sichtberens te jaan, is der ferlet...
Lees verder

Teleks: Dichter fan Fryslân op Poetry International Rotterdam
Spesjaal foar Poetry International makke Nyk de Vries, tegearre mei it Rotterdamske Artvark Saxophone Quartet, de poëtyske muzykfoarstelling 'TAGELYK'. De foarstelling is yn it Nederlânsk en it Frysk...
Lees verder

Kollum Ferdinand de Jong: Op besite by heit
Ik haw dizze wike efkes by heit op besite west. Der sit oars net folle praat mear oan, want hy is al seis jier lyn stoarn. Hy leit begroeven op 500 meter fan it Abe Lenstra Stadion, dêr't er...
Lees verder

Teleks: Nee, het Fries heeft niet 3 klassen regelmatige werkwoorden
Begin deze week concludeerde Henk Wolf op deze plaats dat we in de frisistiek al jaren ziende blind zijn, en dat het Fries vermoedelijk niet twee regelmatige werkwoordsklassen heeft, maar drie. Die...
Lees verder