vrijdag 21 mei 2021

ensafh: Teleks: Oersetters ha nei oardel jier 9 fan de 50 Bibelboeken klear: ‘linich mar geef’

ensafh
Teleks: Oersetters ha nei oardel jier 9 fan de 50 Bibelboeken klear: 'linich mar geef'
De inisjatyfnimmers fan de nije Fryske Bibeloersetting ha, nei oardel jier, njoggen fan de fyftich Bibelboeken opnij oerset. De teksten binne fan de oarspronklike talen, it Hebriuwsk en Gryksk,...
Lees verder

Teleks: Besprek 'Sjappy' fan Sipke de Schiffart
Dit boek is (voor zover ik weet) alleen in het Fries verschenen. Een dag (de laatste, zo zal blijken) uit het leven van Jappy Heslinga. Tijdens de zware bevalling heeft ie zuurstofgebrek opgelopen....
Lees verder

Teleks: Johan Veenstra kriget Sulveren Anjer fan Prinses Beatrix
Skriuwer Johan Veenstra út Nijeholtpea krijt in Sulveren Anjer fan Prinses Beatrix. Veenstra is de iennige fulltime skriuwer yn it Stellingwarfsk. Hy skriuwt al 50 jier yn dy streektaal. Lês fierder...
Lees verder

Teleks: 'Wjerklank' fan it Obe Postma Selskip stiet online
Ynhâld: Redactioneel Piet Gerbrandy, De wyn fan Fryslân Johannes Kramer, Ferlies oan hâldfêst Pieter Tuinman, Aantekeningen bij het gedicht 'Te Harlingen' Klaas van der Hoek, Obe Postma en E.E....
Lees verder

Teleks: Petear mei 'Eilanddichter' Gerda Posthumus
Gerda Posthumus (1960) publiceerde inmiddels drie dichtbundels: Zeisend licht (2010), Deining rimpeling onderstroom (2015) en Niemand kent Vlieland (2016). Sinds mei 2013 is ze de eilanddichter van...
Lees verder

In freedtemoarn yn de bollefjilden
In tút, derút en dêr stapt se hinne, de frou fan krekt santich dy't al de helte fan har jierren mei my troch it libben giet. Yn in fynreade reinjas rint se monter oer it parkeardek nei har earste...
Lees verder

Teleks: "Nearnewâld" foar alle eksamenstudinten Frysk!
"Nearnewâld" foar alle eksamenstudinten Frysk! It Skriuwersboun, de feriening fan en foar Fryske Skriuwers, Oersetters, Sjoernalisten en oare Publisisten, jout alle learlingen fan middelbere...
Lees verder

Teleks: Needgjalp fan deputearren "Smyt de kultuersektor sa gau as mooglik iepen"
Musea, teäters, poadia, bioskopen en oare kulturele sealen moatte sa gau as mooglik wer iepen. Dêrta roppe alle kultuerdeputearren op yn in brief oan it Ryk, mei opsteld troch de Fryske deputearre...
Lees verder

Kollum Henk Wolf: Wat is it Frysk eins in grutte taal
No't ik foar en mei it Sealterfrysk oan it wurk bin, wurd ik hast alle dagen wol belle troch Sealterfriezen dy't benijd binne wa't ik bin. Se taaste efkes ôf oft ik se wol ferstean kin of batse...
Lees verder