maandag 3 mei 2021

FNP: Folksfertsjintwurdiging bûtenspul set by bekendmeitsjen Deltaplan

FNP
FNP: Folksfertsjintwurdiging bûtenspul set by bekendmeitsjen Deltaplan
De FNP Steatefraksje is bûtengewoan min te sprekken oer de wize wêrop't noardlike bestjoerders de plannen foar it Deltaplan voor het Noorden fan `e moarn bekendmakke hawwe. Oer de hollen fan ynwenners en keazen folksfertsjintwurdigers hinne, sûnder foarôfgeand debat yn gemeenterieden en Provinsjale Steaten, dogge de bestjoeren in foarstel om Fryslân, Grinslân, Drinte en Flevolân yngripend te ferbouwen.
Lees verder

Gerben van der Mei nij Steatelid foar de FNP
Gerben van der Mei fan Tsjummearum is ynhammere yn Provinsjale Steaten. Hy folget Sybren Posthumus op as Steatelid foar de FNP.
Lees verder

FNP stjoert brief oan de ynformateur: Jou ús de romte!
Yn in skriuwen oan de ynformateur freget de FNP Steatefraksje omtinken foar de grutte útdagingen dy't yn Fryslân en Nederlân spylje. As grutste regionale partij fan Nederlân sûnt 1962, freget de partij de romte om op eigen wize, passend by it karakter fan de provinsje Fryslân, in bydrage te leverjen oan tal fan ûnderwerpen dy't yn ús regio spylje.
Lees verder