woensdag 12 mei 2021

Taalfilmke #14: Wat is ‘jelt’?

It Nijs
Taalfilmke #14: Wat is 'jelt'?
By Omrop Fryslân wie yn 2012 in rige minyprogramma's oer it Frysk te sjen, makke yn gearwurking mei Praat mar Frysk. Taalkenner Henk Wolf en presintator Brecht Wassenaar gean de
Lees verder

Opfrysker
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Waarpraatsje: Kreaze woansdei
DE JOUWER – It wie tiisdei foar it grutste part in skiere maitiidsdei en it bleau net oerol yn Fryslân drûch. It waar foar woansdei sjocht der kreas út. Yn
Lees verder

Thomas Dijkstra
Understeand artikel waard – ta gelegenheid fan de keninklike ûnderskieding dy't Tom Dykstra fan Itens krige – op 11 maaie 2021 publisearre yn Op 'e Skille, hûs-oan-hûsblêd foar de Greidhoeke.
Lees verder

2021: it Jier fan de otter, ek foar bern
Fan it Fryske Gea Otters binne skou. Se litte har dus net sa gau sjen, mar by It Fryske Gea kin men der wol fan alles oer te witten komme,
Lees verder

Amerikaanske romtesonde fan planetoïde op wei gien nei ierde
In Amerikaanske romtesonde dy't materiaal sammele hat fan in planetoïde, is oan de weromreis nei de ierde begûn. De NASA-sonde Osirix-Rex, dy't yn oktober ferline jier op de planetoïde...
Lees verder

Yn Fryslân lytste risiko op skuorreynbraak
Friezen hawwe it lytste risiko op ynbraak yn harren skuorre of garaazje. Yn de provinsje wurdt – it húshâlden – nammentlik de helte minder skuorreynbraken meld as yn trochsneed yn
Lees verder