woensdag 30 juni 2021

Ekologysk behear provinsjale bermen

FNP
Ekologysk behear provinsjale bermen
Wêrom meant de Provinsje bermen fan wegen en sleatswâlen plat dy`t op it stuit yn folle bloei steane? Natuer, duorsumheid, lânskipsbeleving en bioferskaat moatte neist de feiligens noch hieltyd útgongspunt wêze foar it meanen fan de provinsjale bermen. De FNP freget oan it Kolleezje fan Deputearre Steaten om de eigen organisaasje, leanbedriuwen, gemeenten en it Ryk op te skerpjen oer it belied dat al yn 2011 ôfpraat is.
Lees verder

FNP en PvdA wolle in miljoen euro foar lânboutransysjefûns
Ein juny komme FNP en PvdA mei in moasje om in nij lânboutransysjefûns fan ien miljoen euro yn it libben te roppen. Dêrtroch kinne agraryske bedriuwen dy't omskeakelje wolle, aanst makliker de oerstap meitsje nei natuerynklusive kringlooplânbou en biologysk buorkjen.
Lees verder

Weromsjen, stilstean en foarút sjen!
Bydrage fan FNP-fraksjefoarsitter Sijbe Knol yn de Steategearkomste fan 30 juny 2021.
Lees verder