woensdag 2 juni 2021

ensafh: Kollum Jan Schokker: Drokke fûgeltsjes

ensafh
Kollum Jan Schokker: Drokke fûgeltsjes
Alle tongersdeis ha wy ús fjouwer pake- en beppesizzers oer de flier om harren te ferdivedearjen. No ja, út skoalle wei om healwei trijen binne it mar in pear oerkes oant seis oere ta, mar it binne...
Lees verder

Sned-Bairdne: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the sned-bairdne, an Irish quatrain form. For this week's poetic form, we're going to look at an Irish...
Lees verder

Taalemancipatie
Hoeveel standaardisering van kleine talen is nuttig en noodzakelijk? Hoe ga je om met opvallende, maar zeldzame constructies? Wanneer houd je vast aan de streektaal en wanneer schakel je over naar...
Lees verder

Teleks: Boekewikegeskink ek wer yn it Frysk
( maaie 29, 2021) Hjoed is de om de koroana útstelde boekewike begûn. Lang om let binne no it Boekewike-essay fan Roxane van Iperen en it Boekewikegeskink fan Hanna Bervoets te besetten. En der is,...
Lees verder

Teleks : Simmerskema ensafh.nl 2021
Bêste lêzer, yn Juny, July en Augustus sille der net om de trije dagen, mar ien kear yn 'e wike, op woansdei, nije bydragen pleatst wurde. Ynsidinteel kinne der ek oare (aktuele) bydragen...
Lees verder

Teleks: Gedichtewedstryd Woudagemaal
Wetterskip Fryslân en it Woudagemaal skriuwe in gedichtewedstryd út omdat sy fiere dat it Woudagemaal al 100 hier soarget foar drûge fuotten yn ús moaie provinsje. Wat falt der te winnen? Foar...
Lees verder

Kollum Jamal Ouariachi: Een staakt-het-vuren in de cultuuroorlog valt voorlopig niet te verwachten
De lijst voorbeelden is lang Het woke gedachtegoed draagt tevens bij aan cancelcultuur. Sprekers aan universiteiten die afgezegd worden, omdat hun denkbeelden niet binnen de politiek correcte orde...
Lees verder

Teleks: FERSpraat [1] 'bêd' fan Tsead Bruinja
FERSpraat is in miny-podcast fan Geart Tigchelaar (Streekdichter fan Noardeast-Fryslân) dy't mei syn twa gasten, Anneke Hoogland en Bram Zeilman, alle kearen ien gedicht foarlêze en koart...
Lees verder

Kollum Henk Wolf – Groetnis út it Sealterlân: Zorja
Foar myn wurk sit ik yn ferskate oerlisgroepen dêr't fertsjintwurdigers fan Europeeske taalminderheden yn fertelle oer har wurk. Yn ien sa'n groep fertelde koartlyn in jongkearel út de East-Dútske...
Lees verder

Blog Henk van der Veer: Tiden hewwe tiden
Ja, ut seit alle 50-minners miskyn niks mear su'n titel. Nou dat is dan mar su. Wat ik sêge wú. Toen wij stadsjonkjes un halve eeuw leden foar ut earst in anraking kwamen met kyndes fan búten was dat...
Lees verder

Oersetting Elizabeth Bishop, Utfanhuzer
    Utfanhuzer It sombere skroarske dat dizze moanne by ús tahâldt is lyts en skraal en bitter. Nimmen dy't har opfleurje kin. Jou har in jurk, drinken, brette hin of bakte fisk...
Lees verder