zondag 22 augustus 2021

ensafh: Kollum Joana Duarte: Hjoed / Hoje

ensafh
Kollum Joana Duarte: Hjoed / Hoje
Hjoed is spitigernôch de lêste dei fan myn fakânsje yn Portugal. Aanst ferruilje ik myn âlde fertroude thús, Portugal, wer foar myn nije thús, Fryslân. Fansels fiele de kleuren, de geuren, de smaken...
Lees verder

Englyn Proest Gadwynog: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the englyn proest gadwynog, a Welsh quatrain form. If you thought we were done looking at englyn forms, then you...
Lees verder

Teleks: Gemeente Súdwest-Fryslân stelt jild beskikber foar Hylpersk en Stedsk
Mei de nije subsydzjeregeling 'Frysk en mear' kin yn 2022 ek subsydzje oanfrege wurde foar in aktiviteit dy't it Hylpersk of Stedsk yn 'e gemeente Súdwest-Fryslân sichtber makket. Dat hat it...
Lees verder

Poetry Is Doing Great: An Interview with Kaveh Akbar
Enthusiasm is at the heart of Kaveh Akbar's literary endeavor. Since the publication of his 2017 debut collection, Calling a Wolf a Wolf, a hyperspeed, ultrasensory journey through addiction,...
Lees verder

Teleks: Frysk oan universiteit Flensburch kriget ekstra heechlearaar
De Europa-Universität Flensburg hat yn de persoan fan perfester Nils Langer al in heechlearaar Frysk. Fierders wurkje der ferskate ûndersikers en dosinten foar de ôfdieling Frysk. No wurdt de...
Lees verder

Teleks: Geen Stijl heart leaver Tsjêbbe Hettinga as Joost Oomen foardragen
In een normaal land zat Joost Oomen in een kliniek, en kreeg-ie elke dag een pilletje van een lieve zuster. In Nederland mag Joost Oomen dagelijks op televee in een kwis veel te luid...
Lees verder