zondag 22 augustus 2021

Walinga wint opnij by WK Frysk damjen

It Nijs
Walinga wint opnij by WK Frysk damjen
Harns, freed 20 augustus 2021 Yn in komplisearre partij yn 'e WK twakamp Frysk damjen wie Walinga yn de 9e omgong de meast lokkige, Folkert Groenveld fûn net de juste
Lees verder

Gemeente Súdwest-Fryslân stelt jild beskikber foar Hylpersk en Stedsk
Mei de nije subsydzjeregeling 'Frysk en mear' kin yn 2022 ek subsydzje oanfrege wurde foar in aktiviteit dy't it Hylpersk of Stedsk yn 'e gemeente Súdwest-Fryslân sichtber makket. Dat hat
Lees verder

Weromropaksje elektryske Chevrolets om gefaarlike akku
De Amerikaanske autofabrikant General Motors ropt wrâldwiid alle Chevrolet Bolt-modellen werom. Yn 'e akku fan de elektryske auto sit in fabryksflater en dêrtroch kin brân ûntstean. It euvel kaam...
Lees verder

Foarljochting oer koroana tenei ek yn it Frysk
GGD Fryslân lit witte dat de ynformaasje fan de ryksoerheid oer koroana sûnt fan 'e wike ek yn it Frysk beskikber is. De livegong Steffie module makket dat mooglik. Corona.steffie.nl
Lees verder

Frysk oan universiteit Flensburch kriget ekstra heechlearaar
De Europa-Universität Flensburg hat yn de persoan fan perfester Nils Langer al in heechlearaar Frysk. Fierders wurkje der ferskate ûndersikers en dosinten foar de ôfdieling Frysk. No wurdt de...
Lees verder

Bûsboekje 2022 no te keap!
It tema fan it Fryske Bûsboekje foar takom jier is: Diel de romte. De redaksje keas dat tema mei in knypeach nei de oardel meter (koroana), mar ek mei it
Lees verder

It sânde wurd: Respekt toane foar al besteande freonskippen en relaasjes
Oertinking In âlderling wie op besite by in man en frou dy't, sa't wy dat neame, relaasje-problemen hiene. De man seach gjin oare útwei as skiede. Doe't er dat sei,
Lees verder

It Hearrenfean wurdt better berikbaar
Mei yngong fan moandei 23 augustus 06.00 oere binne de op- en ôfrit fan de A32 op 'e hichte fan It Hearrenfean-Sintrum foar it autoferkear wer iepen. Faze ien fanit
Lees verder