zondag 19 september 2021

ensafh: Blog Huub Mous: Zeeman met boeken

ensafh
Blog Huub Mous: Zeeman met boeken
Kort voor zijn overlijden, in december 1997, vroeg Lode Pemmelaar mij of ik mij verantwoordelijk wilde stellen voor de uitgave van een boek over zijn werk. Het geld was geen probleem, dat was er al...
Lees verder

Kollum Joana Duarte: Hâld fan Frysk
De ôfrûne wiken wie ik wer mei myn studinten fan de RUG en NHL Stenden Hegeskoalle oan 'e slach, op lokaasje! In dochs wat nuver, mar tagelyk ek moai gefoel, om wer sa tichtby de studinten wêze...
Lees verder

Cornelis van der Wal: Subsydzjes Fryske auteurs Letterenfonds (bywurke foar 2020)
Subsydzjes Fryske auteurs Letterenfonds (bywurke foar 2020) Hjirûnder in list fan de bedragen dy't Fryske auteurs de ôfrûne jierren fan it Letterenfonds ûntfongen hawwe. Dizze sifers binne...
Lees verder

Crown of Sonnets: Poetic Forms
Poetic Form Fridays are made to share various poetic forms. This week, we look at the crown of sonnets, a form that brings together seven sonnets in a special way. OK, there are poetic challenges,...
Lees verder