dinsdag 28 september 2021

Relatyf net folle baankânsen foar Fryske starters

It Nijs
Relatyf net folle baankânsen foar Fryske starters
Yn Fryslân binne der relatyf net folle baankânsen foar starters. Fan alle Nederlânske ôfstudearren komt 4% út Fryslân, wylst in lytser part fan alle Nederlânske fakatueren binnen de Fryske...
Lees verder

Aant Mulder: As in lús op in tarre presinning
Kollum Dy útdrukking komt my de lêste wiken gauris yn 't sin as ik op de telefyzje sjoch hoe't it yn it Haachske om en ta giet. Foar wa't de
Lees verder

Provinsje stipet rjochtssaak tsjin EU om taalbelied
Deputearre Steaten fan Fryslân skriuwe dat se in rjochtssaak tsjin de Europeeske Kommisje "aktyf stypje sille". De rjochtssaak wurdt oanspand troch de Dútske organisaasje FUEN, dy't...
Lees verder

Friezen yn Nederlân en Dútslân wurkje gear by assertiviteitstraining minderheidstaalpraters
As op in ôfdieling fan njoggen meiwurkers trije it Hylpersk as memmetaal hawwe, trije it Frysk en trije it Hollânsk, dan wol dat net automatysk sizze dat alle trije talen
Lees verder

Praat mar Frysk TV: 'Skaaimerk'
Lees verder

Frysk-Deenske partij SSW yn Dútske parlemint
De Friezen hawwe in stim yn it Dútske parlemint yn Berlyn, de Bûnsdei. Foar it earst yn sechtich jier hat de partij SSW, dy't opkomt foar de belangen fan de
Lees verder

Benzinepriis yn Nederlân hast twa euro
1,99 euro is de advyspriis foar in mingel Euro 95 op it stuit yn Nederlân. By guon Fryske pompen betelje jo dat ek. De Texaco oan de Haadwei yn Midslân
Lees verder

It wurdt him net mei in minderheidsregear
Nederlân kriget net in minderheidsregear fan VVD, D66 en/of CDA. Dat seit ynformateur Johan Remkes tiisdei. In mearderheidskabinet like ek net earlik yninoar te draaien. Dat, it koe wolris efkes
Lees verder