vrijdag 8 oktober 2021

De dokter en de taal

It Nijs
De dokter en de taal
Taal docht derta yn de sprekkeamer. Jo moatte sûnder problemen jo eigen taal brûke kinne. Soks kin by 'Yn Sicht' yn Hurdegaryp en se jouwe it goede foarbyld.  Pier Bergsma
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinsten 10 oktober 2021
Bitgummole Prot. tsjerke, 9.30 oere ds. A.Terlouw De Gordyk Moetingstsjerke, 9.30 oere hr. R. Walinga Hjerbeam Niklaastsjerke, 9.30 oere fr. S. Sterk-de Boer    
Lees verder

Russyske aktrise en kameraman meitsje film yn ISS
Fan de basis Bajkanoer yn Kazachstan binne in Russyske aktrise en kameraman yn 'e nacht fan moandei op tiisdei op wei gien nei it ynternasjonaal romtestasjon ISS. Se sille dêr,
Lees verder

Noardlik Filmfestival iepenet mei 'Silence of the Tides'
Fan woansdei 10 o/m snein 14 novimber wurdt it Noardlik Filmfestival yn Ljouwert wer holden. Nei de annulearre edysje fan 2020 troch de twadde tichtplicht, sjocht de organisaasje no hoopfol
Lees verder

Nije Kneppelfreed nedich foar Frysk yn rjochtseal?
Dit jier betinke we 70 jier Kneppelfreed. Der waard doe yn 1951 yn Ljouwert letterlik fochten om Frysk prate te kinnen yn de rjochtbank. Dat rjocht kaam der en waard
Lees verder

Neakene man rint mei pistoal oer Ljouwerter dak
De plysje hat juster yn de Ljouwerter binnenstêd in man oanhâlden dy't mei in pistoal oer it dak fan in hûs rûn. Letter strûpte de man in broek oan, mar
Lees verder

Frânsktaligen yn Flaanderen hawwe fjouwer jier lang rjocht op oersetting yn eigen taal
De eardere Flaamske ministerske fan ynlânsk bestjoer Liesbeth Homans is der neat net wiis mei: Frânsktaligen yn de saneamde 'fasiliteitegemeenten' hoege mar ien kear in oersetting fan...
Lees verder

Lida Dykstra bliuwt berneboeke-ambassadeur
Berneboekeskriuwster Lida Dykstra bliuwt in jier langer berneboeke-ambassadeur yn Fryslân. De organisaasje Boeken fan Fryslân hat dêrta beslette, omdat der yn it ôfrûne koroanajier op it mêd fan...
Lees verder