woensdag 6 oktober 2021

ensafh: Ferhaal Koos Tiemersma: Fragmintaasjeko

ensafh
Ferhaal Koos Tiemersma: Fragmintaasjeko
Fragmintaasjeko Ynienen sjoch ik har lizzen: in ko. Skamteleas leit se yn 'e berm, kroandea. By boer Tykstra falt der, lykas by al syn kollega's, geregeldwei in koke om. No wenje wy yn Nederlân,...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: Sirkulêr
      Sirkulêr De tiid falt rimpen op de delgeande dyk kinst de ribben lêze. Lês fierder by Wobbe Atsma… Lês fierder
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: Help my even overend je
Noait privé, altyd persoanlek. Dat is myn adagium bij alles wat ik op social media deel. Soms is dat balanseare op un koart, as un trapezewerker. Niks mis met, fòlgens mij. Skriëve over un...
Lees verder

Blog Daam de Vries: Wat in moai sieraad!
De walrus is wer ôfreizge. It moat in skrander bist wêze. Hy sil sjoen hawwe dat er yn in lân bedarre wie dêr't se tonnen en tonnen spandearre hiene oan útlânske keunst wylst se de eigen keunstners...
Lees verder

'Keel', in feest foar ear en each
In 'gewoanere' eigennamme as Jan de Vries is yn it Nederlânske, Fryske en Biltske taalgebiet suver net te finen. Mar de Biltske 'sanger-fersyskriver' mei dy namme kaam koartlyn wól mei in cd-album...
Lees verder

Kollum Aant Mulder: Mear, mar minder hie better west
Alle dagen weroan, sneins útsûndere, falt moarns ier en betiid de Ljouwerter Krante op 'e matte. Somtiden wurde we der wekker fan. Lêzen komme we net folle earder oan ta as om kofjetiid hinne. No ja,...
Lees verder

Teleks: Dossier Gysbert Japicxpriis
De Gysbert Japixcpriis 2021 is takend oan Eeltsje Hettinga. Yn oanrin nei de útrikking op 6 novimber fan de belangrykste Fryske literêre priis sjogge we yn dit dossier nei ferskate aspekten fan de...
Lees verder

Teleks: Optreden Cornelis van der Wal op Transpoesie festival op 14 oktober
Optreden Cornelis van der Wal op Transpoesie festival op 14 oktober Op 14 oktober sil Cornelis van der Wal optrede op ien fan de eveneminten fan it Transpoesie poëzijfestival yn Brussel. Hy sil...
Lees verder

Teleks: 'sis my / zeg me', gedicht mei filmke fan Geart Tigchelaar, Streekdichter fan Noardeast-Fryslân
Geart Tigchelaar is Streekdichter fan Noardeast-Fryslân 2021-2023 en makket foar RIXT by elk fers in filmke. De Nederlânske oersetting is fan Syds Wiersma. Dit gedicht is skreaun nei oanlieding fan...
Lees verder