zaterdag 9 oktober 2021

Hoe seist dat no yn it Frysk?

It Nijs
Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

Waarpraatsje: Tige rêstich hjerstwaar
DE JOUWER – Nei in dampich begjin waard it freed in strieljende hjerstdei. Wy krije ek in hiel kreas wykein, mar wol mei in grutte kâns op damp. Yn 'e
Lees verder

Efkes laitsje
Lees verder

Nazy-fassinaasje
Kollum In edukatyf doel! Jawis, hoe koe ik dêroan twivelje? Dat is de betsjutting dy't de organisatoaren fan de Militariabeurs yn Houten deroan tafoege hawwe. Dolken mei heakkekrusen, en...
Lees verder

Yn 'e Haske hinget in baarch yn 'e beam
Folksferhaal Andrys Obbes hie in slachte baarch yn 'e beam hingjen. Doe rieden dêr lju yn in tildury lâns en dy begûnen te jongen fan 'Yn 'e Haske hinget in
Lees verder

Hjerstfakânsje yn it Natuermuseum Fryslân
Yn 'e hjerstfakânsje kinne bern yn it Natuermuseum Fryslân yn Ljouwert nei fergif speure, sawol yn 'e eksposysje GIF, each yn each mei libbene fergiftige bisten, as yn de eigen
Lees verder

Rekôrtal wylde bargen ôfsketten yn Feluwske bosken fanwege tekoart oan fretten
Yn 'e ôfrûne trije moanne binne op de Feluwe 5000 wylde bargen ôfsketten, in rekôr. Nea earder waarden der yn sa koarte tiid safolle bisten deamakke yn it natuergebiet. De
Lees verder

Pankoektrein
Toeristyske wink Aanst is it wer hjerstfakânsje en wurdt it wer tiid foar de bern en bernsbern om pake en beppe te fermeitsjen, of krektoarsom. Wolno, dêr is in nijsgjirige
Lees verder