zondag 14 november 2021

NBE spilet Stravinskys opera ‘Mavra’ en parten út Tsjaikovki’s strykkwartetten

It Nijs
NBE spilet Stravinskys opera 'Mavra' en parten út Tsjaikovki's strykkwartetten
It NBE heakket mei Stravinskys selden spile teater-fan-de-laits-opera Mavra, in opmerklike klassiker ta oan syn searje eigen opera's. De bloedmoaie Parasha, de pystige huzaar, jaloerske mem en...
Lees verder

De Fryske flogger: Strjitpraat Ljouwert
Lees verder

Mezoeza
Omjûn troch de stilte fan in plein yn Ljouwert stiet in fertikale pylder foar de âlde Joadske skoalle oer, in nijsgjirrich byld dat in Mezoeza útbyldet. De Mezoeza bestiet út
Lees verder

Fedde Schurerlêzing 2021: Kneppelfreed 70 jier
Lees verder

Opstannich
Oertinking Leed makket opstannich! Ropt ûnberoaide uteringen op. Sa ek by Job. Op 't lêst die er de mûle iepen en ferflokte er de dei dat er berne wie: Wêrom
Lees verder

'Fûnemintboek' Menno Simons (7)
Wat hjiroan foarôf gie: 'Fûnemintboek' Menno Simons (6) | It Nijs Ut Haadstik 6. It mijen fan Babel ynlaat troch Eric Hoekstra Yn dit haadstik pleitet Menno fûl foar it mijen
Lees verder

Eksposysje Doet Boersma en Ruth Vulto-Gaube by Bax Kunst
Te sjen fan 20 novimber o/m 15 jannewaris 2021 Galery Bax Kunst yn Snits hat in útstalling yn de eigen galery en yn it Keunstesintrum Atrium gearstald. Dêr is in
Lees verder

Fryske sinteklaasgedichtewedstriid
De Fryske Akademy en de Provinsje Fryslân organisearje in gedichtewedstriid foar jong en âld mei prizen yn ferskate leeftiidskategoryen. Oanlieding is de lansearring fan it nije online taalportaal...
Lees verder