zondag 26 december 2021

ensafh: Oer-moed

ensafh
Oer-moed
Yn de fierte blaaike in skiep. It klonk kleiend. Twa, trije kear, dêrnei wie it benearjend stil. It duorre in skoftke; doe sette it skiep op 'e nij in kiel op. Miskien moatst it lamje. It gie troch...
Lees verder

Teleks: Kreuze 94 online
'Moi lu, Der is weer n nije oetgoave van t digitoale tiedschrift Kreuze. Ons webstee het diskeer 28 bladzieden mit verhoalen, gedichten, nijs en aander schrieverij in de Grunneger toal. De...
Lees verder

Teleks: 'Klútsjes', it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân
'Klútsjes', it nijste gedicht fan Sigrid Kingma as Dichter fan Fryslân. Hjoed ek te lêzen yn it Friesch Dagblad, op de webside fan Omrop Fryslân en de spesjale bylage fan de Leeuwarder Courant oer...
Lees verder

Kollum Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: Sinnekear
No't de langste nacht foarby is en de dagen wer langer wurde, wurdt de rop om in langetermynfisy hieltyd lûder. Langetermynfoarútsichten oangeande corona, mar ek de mienskip en ús natuerlike...
Lees verder

Blog Hanneke de Jong: Moedfearren
Ut en troch hingje se, dy moedfearren fan my. Doe't ik miende dat ik it nije jier ynstappe soe sûnder de help fan de fysio om't ik nei alle operaasjes, renovaasjes en frustraasjes safier wie dat dat...
Lees verder

Kollum Jan Schokker: Blautoskûle
Guon saken dy't wy tsjintwurdich hiel gewoan fine, binne yn samar in oar perspektyf net sa normaal. Want wat is eins gewoan en wat noch normaal? Lêstendeis tikke der sûnder ophâlden wat op it rút...
Lees verder