vrijdag 21 januari 2022

Gemeente Ljouwert neilittich mei Frysk taalbelied

Fryske Beweging
Gemeente Ljouwert neilittich mei Frysk taalbelied
Lees verder