vrijdag 18 februari 2022

ensafh: 3 tips voor het schrijven van een goed sonnet

ensafh
3 tips voor het schrijven van een goed sonnet
Hoewel oorspronkelijk het woord sonnet 'een kort gedichtje' betekende, wordt er sinds de 16e eeuw een specifiek soort gedicht mee bedoeld. Bij het schrijven van een sonnet moet je je dan ook aan...
Lees verder

Wolkom yn Almere
Fan 't wykein ha ik útfanhuze by myn âldste dochter. Sûnt septimber is se op harsels, dat wol sizze: se wennet by in neef fan har heit op keamers yn de stúdzjestêd-yn-opkomst yn de polder. Ik ha har...
Lees verder

Blog Huub Mous: Insjallah
Over twee maanden is het Pasen. Dat is nog een hele tijd, maar de tijd vliegt en is onherroepelijk. Vandaar bij wijze van toegift voor al mijn lezers die mij de afgelopen maanden in mijn dromen...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Trochpaden
Ik hebbe et boek Trochpaden lezen. Oantinkens fan D.A. Tamminga oan syn libben en wurk. Et is schreven deur Geart de Vries. Ik kenne Geart al vanof de tied dat hi'j bi'j Omroep Frieslaand warkte....
Lees verder

Gender en Language
Not everyone identifies as a woman or a man. The movement to recognize gender identities beyond female and male is growing in places like Western Europe and the United States, and changing languages...
Lees verder

De Alphaman
Al meer dan zes jaar brengt De Alphaman literatuur uit de Lage Landen in beeld met behulp van geanimeerde YouTube-filmpjes. Op een snelle en informatieve manier vertellen de oud-studenten Nederlands...
Lees verder

Blog Sigrid Kingma: Konsternaasje
Juster wie de dei om foar't ik frij hie. Twa kolleezjes jûn yn it Ingelsk oan klassen der't achterôf allinnich Nederlânske en Fryske studinten yn sieten. Ik bin eins tsjin op de ûnnedige...
Lees verder

Académie Française denounces rise of English words in public life
The French language guardian warns an explosion in the use of anglicisms by organisations risks social division The centuries-old language watchdog the Académie Française has warned that growing use...
Lees verder

Teleks: Willem Schoorstra: 'Het verhaal van Nederland' is negative byldfoarming en skiednisferfalsking
  Hoe't de Friezen delset wurde yn de populêre NTR-telefyzjesearje 'Het verhaal van Nederland' doocht fan gjin kanten. Dat fynt de Fryske skriuwer Willem Schoorstra. Hy hat it...
Lees verder