zondag 13 februari 2022

ensafh: Kollum Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: Tsjinslach

ensafh
Kollum Nelleke IJssennagger-van der Pluijm: Tsjinslach
Yn ús yndividualistyske maatskippij giet dit boadskip oer it yndividu, do as yndividueel minske kinst sels kieze foar lok, foar sukses. En ast dat gelok dus berikt hast, hast gewoan hurd wurke. Dan...
Lees verder

11 Longer Poetic Forms
Here are 11 poetic forms that are longer than a sonnet. A few years back, I put together a list of 10 short poetic forms, and I thought it might be fun to collect 11 longer poetic forms. Each of...
Lees verder

Teleks: Earste eksimplaar fan Amanda Gormans 'De hichte beklimme wy' presintearre yn it Provinsjehûs
  Op it provinsjehûs yn Ljouwert is freed de Fryske oersetting fan it ferneamde ynhuldigingsfers 'The Hill we Climb' fan Amanda Gorman presintearre. Minskerjochte-aktivist Gorman...
Lees verder

Poëzij Wobbe Atsma: De top
    Wês net bang, want mei read, giel en blau, sels yn bryk bestjurre lagen is in boei hingjend as in loftskip yn it luchtliddige fan ferwachting, likegoed fiktyf as feitlik, alle...
Lees verder

Teleks: Earste moannegedicht Bennie Huisman by RIXT 'it liet fan it freegjen'
Bennie Huisman is dichter fan de moanne Febrewaris by RIXT.  Syn earste fers is it liet fan it freegjen. it liet fan it freegjen hoe let bist thús? in fraach fan alle dagen dy't sa...
Lees verder