maandag 21 maart 2022

Trochbraak foar FNP by ferkiezingen gemeenteried

FNP
Trochbraak foar FNP by ferkiezingen gemeenteried
By de gemeenteriedsferkiezingen fan woansdei hat de FNP folle mear stimmen krigen as fjouwer jier ferlyn. De trochbraak wie it hichtepunt fan in prachtige kampanje, wêryn men it boadskip fan de FNP net misse koene: op stjitte, yn it lânskip, op sosjale media, yn de krante, op de lokale, regionale en lanlike radio en tillefyzje. Us minsken wiene oeral te sjen en te finen.
Lees verder

FNP wol lânskipsfreonlik buorkjen stimulearje
Om lânskipsfreonlik buorkjen te stimulearjen, wolle de FNP-fraksjes yn Provinsjale Steaten en yn it Wetterskip dat de útsûnderingen yn it EU-lânboubelied foar wetterrike gebieten tapast wurde. Yn de nije regels stiet dat oan de rânen fan lânbougrûn in bufferstrook fan trije oant fiif meter net brûkt wurde mei. Krekt op boerelân mei weardefolle lânskipseleminten driigje boeren in soad teelbere opperflak te ferliezen.
Lees verder