Doorgaan naar hoofdcontent

Waarpraatsje: Stadichoan oar waar

It Nijs
Waarpraatsje: Stadichoan oar waar
DE JOUWER – Maart wurdt in hiel bysûndere moanne, mar dêr letter mear oer. Freed is it noch kreas, fan it wykein ôf feroaret it waar. Tongersdeitenacht kin it op
Lees verder

Stichting Krúspunt betinkt Bernard Smilde
It is dit jier hûndert jier lyn dat Bernard Smilde berne waard. Dêrom dat de Krúspuntdei op sneon 9 april yn Akkrum yn it teken fan dy markante Fries stean sil. Op
Lees verder

Frysktalige tsjerketsjinsten 27 maart 2022
Itens Martinitsjerke, 10.00 oere, ds T.T. Osinga, dooptsjinst; mei it Itenser koar Jorwert Radboudtsjerke, 10.30 oere, ds. H.T. Wagenaar Ljouwert Grutte- of Jacobinertsjerke, 19.00 oere, ds. A....
Lees verder

Hoe seist dat no yn it Frysk?
Lees verder

NASA wol twadde moannelâner njonken Starship fan SpaceX
NASA sil bedriuwen de mooglikheid jaan om in twadde moannelâner te ûntwikkeljen foar it nije Artemis-programma om astronauten op 'e moanne te setten. Dat hat de romtefeartorganisaasje bekend makke. Yn
Lees verder

Oprop foar masterskripsjes oangeande Fryske taal en kultuer
Universitêre studinten kinne harren masterskripsje ynstjoere foar de Skripsjepriis 2020-2022 fan de Fryske Akademy. It bêste skripsjeûndersyk op it mêd fan 'e Fryske taal en kultuer wurdt beleanne...
Lees verder

Subsydzjeregeling en gebietskommisje foar skeaprevinsje wolf
Fan 12 april ôf kinne bistehâlders gebrûk meitsje fan in subsydzje foar de oanskaf fan previnsjemaatregels om wolveskea foar te kommen. Dat kin yn it troch Deputearre Steaten fêststelde wolvegebiet,
Lees verder

Wolkom wolf?
Ynstjoerd It wie in foarteken. Skarrelhin Hinke en skarrelknyn Tryntsje út Jobbegea wiene samar fuort. Allinne in protte fearren bleauwen benefter. In dei letter sloech de wolf yn Jonkerslân ta:
Lees verder