vrijdag 15 april 2022

ensafh: Teleks: Dichter fan Fryslân útnûge foar literêr festival yn Sardinië

ensafh
Teleks: Dichter fan Fryslân útnûge foar literêr festival yn Sardinië
Dichter fan Fryslân Sigrid Kingma is útnûge foar in literêr festival op Sardinië. Dat hearde se tiisdeitejûn by in besite fan in delegaasje fan Italiaanske taalminderheden oan Fryslân. De...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: Deurtrappen (2)
Ik hebbe vandaege mit een koppeltien meensken een fietstocht maekt in et kader van de eupening van et deurtrapseizoen. De gemiente West-Stellingwarf vreug me een schoffien leden a'k daor an mitdoen...
Lees verder

Aginda 29-04-2022: Jûn oer Vertalersgeluk – Oer de leafde foar oersettingen en oersetútdagings
Yn gearwurking mei Tresoar, de Europese Literatuurprijs, it Nederlands Letterenfonds, Boekhannel Van der Velde en Ljouwert UNESCO City of Literature organisearret produksjehûs Explore the North op...
Lees verder

Skôging Pier Bergsma: Hoe rêde wy it Frysk?
It Fryske (media)lânskip freget om fernijing. De Fryske taal moat dêr in folweardich plak yn krije. Skôging Men moat tsjintwurdich foarsichtich wêze mei wat men seit. Foardat men it wit, stiet men...
Lees verder

Kollum Jan Koops: Fries
Doe ik gister et begin van de kollum van Froukje Sijtsma heurde, doe docht ik: verdikkeme, spietig dat zi'j et hebben zal over et symposium van oflopen vri'jdag over de geschiedenis en...
Lees verder

Kertier
      It is in kertier Foar de oarloch Zeno tinkt: De helte fan in kertier Dêr wer in kwart fan Dêr in achtste fan Dan in sechtjinde Dan in...
Lees verder