Doorgaan naar hoofdcontent

ensafh: Wa bisto

ensafh
Wa bisto
Efkes oanklikke foar in grutter byld… Lês fierder
Lees verder

Poëzij Pim de Noues: Gaanzen
    Gaanzen Vannijs vlaigen gaanzen mie over t dak n joar is mor zo oet tied benaauwd luuster k noar heur gegak zai heur jaskes, wit as kriet. Heur dronevlucht komt mie ververend...
Lees verder

Kollum Liuwe H. Westra: 'Iedereen, buitengesloten, halsstarrig'? Sander Warmerdam: trije kear mis!
Opmerkings fan in taalkundige Op it ôfrûne Sieperda Symposium op 8 april wie frijwat opskuor troch útspraken oer it brûken fan it Frysk op Omrop Fryslân. Dat karakterisearre Sander Warmerdam as...
Lees verder

Kollum Henk van der Veer: HJSC
De letters HJSC staan foar Hommerts Jutrijper Sport Combinatie. De foetbalklup út, wat Snekers dan sêge, de deurwaaidòrpen ten súden fan de stad. HJSC fiert dit jaar syn 75-jarech júbileum en doën...
Lees verder

Ferslach Boekpresintaasje 'Maia en har freonen'
Op tongersdei 21 april l.l. wie de presintaasje fan Maia en har freonen, in berneboek út Oekraïne, oersetten fia it Ingelsk nei it Frysk troch Tialda Hoogeveen. It earste eksimplaar waard troch de...
Lees verder

Yntimens en ferfrjemding
Op de kop ôf in jier lyn siet ik jûns om healwei tsienen al in trije kertier as iennige yn Kafee Titus op 'e hoeke tsjinoer it âld kleaster midden tusken de gloaiïngs fan it Súd-Limboarchsk lânskip...
Lees verder

Aginda 22-05-2022: Dichter op de Deel
De stemmen van het landschap zondag 22 mei, 14.00 uur Exmorra Dichter op de Deel besteedt met De stemmen van het landschap aandacht aan stemmen die onhoorbaar dreigen te worden. Het landschap kan...
Lees verder

Blog Wokke de Ruiter: De reade bûsdoek
Mei in klap komt in rollator op mij ôf, ik kin him noch krekt ûntwike. In man dy 't dúdlik muoite hat mei rinnen, lit him neist mij op in stoel falle. "Goeie!" seit er, wylds er...
Lees verder