vrijdag 22 april 2022

Gemeente De Fryske Marren: Uitnodiging informatieavond woonplan Boegen Oudemirdum

De Fryske Marren
Uitnodiging informatieavond woonplan Boegen Oudemirdum
Lees verder

Wa wint de Fryske Kultuerpriis De Fryske Marren 2021?
Alle jierren set de gemeente in Frysktalich kultureel inisjatyf yn ús gemeente yn it sintsje, mei de Fryske Kultuerpriis. De priis bestiet út in bedrach fan € 750,-. Ferline jier wûn Stoffel Zandstra fan 'e Lemmer.
Lees verder

Overzicht lokale herdenkingen 4 mei
Op woensdagavond 4 mei is de Nationale Herdenking, waarbij de Nederlandse oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook in gemeente De Fryske Marren vindt op diverse plaatsen een herdenking en/of stille tocht plaats, georganiseerd door lokale herdenkingscomités.
Lees verder