vrijdag 27 mei 2022

ensafh: Taaldacht: Waarom zij lijsters heten

ensafh
Taaldacht: Waarom zij lijsters heten
Het licht in deze wereld straalt te beter bij de hoge klanken der vogels, en de lijsters zingen schoner dan menig ander hier in verentooi. De zanglijsters in het bijzonder worden bij noeming geëerd,...
Lees verder

Teleks: Ryksuniversiteit Grins hat fakatuere foar heechlearaar Frysk
De Ryksuniversiteit Grins hat hjoed in fakatuere publisearre foar in opfolger fan Goffe Jensma as heechlearaar Fryske taal- en letterkunde. It moat ien wêze dy't betûft is yn de frisistyk, mar ek yn...
Lees verder

5 sciencefiction schrijvers die de toekomst voorspelden
Sciencefictionauteurs beschreven al de komst van augmented reality-videogames en de opkomst van sociale media. In een nieuw onderzoek van de Lancaster University blijkt dat er veel paralellen te...
Lees verder

Deade bisten
Okkerdeis lies ik yn 'e krante in stik oer minsken,dy't, útkocht, nijbou ensfh., harren wente út moasten. Ien fan har fertelde dat der yn 'e tún fan it hûs ferskate bistenbegroeven leine, in kat,...
Lees verder

Merkgedicht Geart Tigchelaar
Juster wer in moaie middei mei in bytsje rein yn Dokkum op 'e merk. Immen dy't yn ûnferfalske Dokkumersk sei dat ik 'niet ferklúme must'. No dat foel genôch ta, want de sinne wie der ek gauris...
Lees verder

Blog Johan Veenstra: De Appelhof
Doe 'k gisteraovend bi'j naturistecamping De Appelhof in Zaandhuzen kwam, mo'k heur tillefoonnommer bellen en doe kwam d'r iene die de deuren veur me losdee zoda'k et terrein oprieden kon. De vrouw...
Lees verder