Doorgaan naar hoofdcontent

ensafh: Romeinen die heel soms Germanen verstonden

ensafh
Romeinen die heel soms Germanen verstonden
De Germaanse talen kun je zien als nichtjes van de Romaanse. Ze delen kenmerken die ze hebben geërfd van hun gemeenschappelijke voorouder. Ons woord moeder heeft bijvoorbeeld dezelfde oorsprong als...
Lees verder

Teleks: Provinsjale besunigings mooglik yn striid mei de wet
De Ried fan de Fryske Beweging is tige skrokken fan de plannen fan Deputearre Steaten om foars te besunigjen op de Fryske taal en kultuer. Neffens de Ried strykt soks net mei de wetlik fêstleine...
Lees verder

Teleks: Simmerskema ensafh.nl 2022
Bêste lêzer, yn Juny, July en Augustus sille der net om de trije dagen, mar ien kear yn 'e wike, op woansdei, nije bydragen pleatst wurde. Ynsidinteel kinne der ek oare (aktuele) bydragen...
Lees verder

Aginda 11-06-2022: Boekpresintaasje 'Minym ferweech / Minieme gebaren', gedichten fan Peter van Lier
Wês om 11.00 oere wolkom yn de boekwinkel fan de Afûk foar de boekpresintaasje fan Minym ferweech / Minieme gebaren. Om 11.15 oere set de presintaasje útein mei in wolkomstwurd fan Ernst Bruinsma....
Lees verder