Doorgaan naar hoofdcontent

ensafh: Teleks: Heechlearaar Frysk Goffe Jensma benaud foar takomst frisistyk

ensafh
Teleks: Heechlearaar Frysk Goffe Jensma benaud foar takomst frisistyk
Goffe Jensma, de heechlearaar Frysk oan de Ryksuniversiteit Grins, is bang dat it ûnderwiis en ûndersyk op it mêd fan de Fryske taal yn 'e knipe komme. Dat seit er tsjin it Frysk Deiblêd. Jensma...
Lees verder

FERSpraat: Serieuze en humoristische poëzie
In het streekarchief hebben Geart Tigchelaar, Bert de Vries en Annet Lageveen weer een aflevering van FERSpraat opgenomen. In aflevering 12 werd er gesproken over de verschillende voorkeuren voor...
Lees verder

Nada te espante
Nei't myn leave J. sân jier ferlyn ferstoarn wie, tocht ik wolris: No, dat wie it dus. Myn libben. It is al foarby. Sa mar ôfbrutsen. Yn dy dagen tocht ik ynienen oan in foarfal fan jierren lyn. It...
Lees verder

Teleks: Fryske studinte mei yn Utert yn it Frysk ôfstudearje
Al har stúdzjegenoaten studearje ôf yn it Nederlânsk, mar Doutsen van Gosliga woe wat oars: se is de earste dy't yn it Frysk ôfstudearret oan de oplieding Writing for Performance yn Utrecht. Doutsen...
Lees verder

Gerbrand Bakker is boos, en terecht
Schrijver Gerbrand Bakker stuurde de redactie van literair weblog Tzum, namens de jury van de Anton Wachterprijs, een open brief. Bakker stoort zich aan het feit dat er zo weinig aandacht in de...
Lees verder

Teleks: Leo Popma wint Rink van der Veldepriis 2022
Fan 't jier krijt Leo Popma de Rink van der Veldepriis foar syn roman It sket fan Toussaint. De sjuery bestie út Marijke de Boer, Gerrit Breteler en Ale S. van Zandbergen. De priis – makke troch...
Lees verder