Doorgaan naar hoofdcontent

Fakatuere: allround administratyf meiwurker FNP (12 oeren)

FNP
Fakatuere: allround administratyf meiwurker FNP (12 oeren)
Op it partijhûs ûntstiet mei yngong fan 1 july 2022 in fakatuere foar allround administratyf meiwurker. In moaie funksje foar 12 oeren yn `e wike foar in groeiende partij. Reagearje foar 9 juny 2022.
Lees verder

Koälysjepartijen net akkoart mei ynfolling fan foarstelde besunigings
De koälysjepartijen yn Provinsjale Steaten (CDA, PvdA, FNP en VVD) wolle mear romte oerlitte oan de nije Provinsjale Steaten om in kar te meitsjen. Dêrom wolle se no net definityf beslute om te besunigjen op kultuer en de Fryske taal, de ekonomyske aginda, de natuerorganisaasjes en sporteveneminten. Dat soe kinne troch de besunigings op dy posten in jier lang ynsidinteel te finansieren. Oan it ferfallen fan de subsydzje oan Doarpswurk stelle de partijen betingsten.
Lees verder